شرکت عمران شهرهای جدید

 

 

 

 

 

 

نرم‌افزار اطلاعات مکانی شهرهای جدید

راهنمای کاربران

 

 

 

 

 

 

شرکت فام زیرساخت

 


جزوه‌ی آموزشی نرم افزار اطلاعات مکانی شهرهای جدید – راهنمای کاربران

نویسندگان: مهدی فرنقی، نعمت اله ایرانشاهی

نسخه 2

 

 

 

 

 

 

 


 

فهرست

1 مقدمه.. 8

1-1 ورود به سامانه.. 8

1-2 نقشه پایه.. 11

1-2-1 مدیریت لایه‌ها.. 12

1-2-2 جستجوی سریع.. 14

1-2-3 گزارشات آماده.. 17

1-3 ابزارها.. 18

1-3-1 تنظیم نمای نقشه.. 18

1-3-2 اطلاعات عارضه.. 19

1-3-3 اندازه‌گیری.. 19

1-3-4 تعیین مکان.. 20

1-3-5 جستجوی اطلاعات.. 20

1-3-6 نمایش نتایج.. 21

1-3-7 چاپ.. 21

1-3-8 مدیریت فرآیندها.. 21

1-3-9 ویرایش اطلاعات.. 21

2 اطلاعات.. 22

2-1 نمایش اطلاعات عوارض.. 22

2-2 مرور اطلاعات مرتبط.. 25

3 جستجو.. 26

3-1 جستجو بر اساس اطلاعات توصیفی.. 26

3-2 جستجوی مکانی.. 30

3-3 نمایش و پردازش نتایج.. 31

3-3-1 نمایش اطلاعات مرتبط.. 33

3-3-2 اتصال به اطلاعات مرتبط.. 35

3-3-3 اعمال فیلتر بر روی نتایج.. 36

3-3-4 تنظیم ستون‌های جدول نتایج.. 37

3-3-5 نمایش بر روی نقشه.. 39

4 گزارشگیری.. 42

4-1 تولید گزارش جدید.. 42

4-2 ذخیره گزارش.. 48

5 ویرایش.. 50

5-1 ابزار ویرایش.. 50

5-2 ویرایش مکانی (ویرایش هندسه عوارض).. 54

5-3 ویرایش اطلاعات مرتبط.. 57

6 فرآیندها.. 60

6-1 مدیریت فرآیندها.. 60

6-1-1 شروع یک فرآیند جدید.. 61

6-1-2 بررسی واقدام بر روی یک فرآیند ورودی.. 64

6-1-3 ابزارهای عمومی.. 66

6-1-3-1 ابزار انتخاب یا ورود اطلاعات اشخاص.. 66

6-1-3-2 انتخاب از روی نقشه.. 67

6-1-3-3 انتخاب از طریق جستجو.. 68

6-2 فرآیند درخواست ثبت ویرایش.. 69

6-2-1 شروع (تعیین تغییرات و ارسال برای ثبت):.. 70

6-2-2 منتظر تایید و ثبت تغییرات:.. 72

6-2-3 بازبینی و ارسال مجدد برای ثبت.. 72

6-3 فرآیند‌های واگذاری.. 73

6-3-1 قیمتگذاری.. 73

6-3-1-1 تایید قیمتگذاری:.. 73

6-3-2 واگذاری.. 77

6-3-2-1 شروع (تهیه پیشنویس قرارداد واگذاری):.. 78

6-3-2-2 قرارداد واگذاری منتظر اقدام متقاضی.. 80

6-3-2-3 قرارداد واگذاری منتظر انجام امور مالی.. 80

6-3-2-4 منتظر ضبط سپرده و کسورات.. 81

6-3-2-5 منتظر ضبط سپرده تضمین.. 82

6-3-2-6 منتظر انعقاد قرارداد.. 83

6-3-2-7 منتظر رد قرارداد.. 83

6-3-3 اصلاح قرارداد واگذاری.. 84

6-3-3-1 شروع (تایید و ارسال):.. 85

6-3-3-2 قرارداد واگذاری اصلاح شده - منتظر اصلاح بر و کف:.. 85

6-3-3-3 قرارداد واگذاری اصلاح شده - منتظر انجام امور مالی:.. 86

6-3-3-4 قرارداد واگذاری اصلاح شده منتظر انعقاد:.. 86

6-3-4 صدور قرارداد المثنی.. 87

6-3-4-1 شروع (تهیه پیشنویس قرارداد المثنی و ارسال برای امور مالی):   87

6-3-4-2 قرارداد واگذاری المثنی - منتظر انجام امور مالی:   88

6-3-4-3 قرارداد واگذاری المثنی – منتظر تایید نهایی:.. 89

6-3-5 تغییر مالکیت.. 89

6-3-5-1 شروع (تهیه پیشنویس قرارداد انتقالی و ارسال به امور مالی):   90

6-3-5-2 قرارداد واگذاری انتقالی-منتظر انجام امور مالی.. 91

6-3-5-3 قرارداد واگذاری انتقالی-منتظر تایید نهایی.. 91

6-3-6 فسخ قرارداد واگذاری.. 92

6-3-6-1 شروع (فسخ قرارداد واگذاری و ارسال به امور مالی):   92

6-3-6-2 قرارداد واگذاری فسخ شده - منتظر انجام امور مالی   93

6-4 فرآیندهای املاک.. 94

6-4-1 انتقال سند.. 94

6-4-1-1 شروع (قبول درخواست انتقال سند):.. 95

6-4-1-2 منتظر بررسی مالکیت:.. 96

6-4-1-3 اطلاع رسانی به متقاضی:.. 97

6-4-1-4 منتظر بررسی حدود قطعه:.. 97

6-4-1-5 منتظر بررسی پایانکار و حدود قطعه:.. 99

6-4-1-6 منتظر انجام امور مالی:.. 100

6-4-1-7 منتظر انتقال سند:.. 101

6-4-2 ترهین.. 102

6-4-2-1 شروع (قبول درخواست ترهین و ارسال برای بررسی مالکیت):   103

6-4-2-2 منتظر بررسی مالکیت:.. 104

6-4-2-3 حذف اطلاعات وام:.. 105

6-4-2-4 منتظر بررسی حدود قطعه:.. 105

6-4-2-5 منتظر انجام امور مالی:.. 106

6-4-2-6 منتظر تکمیل فرآیند ترهین:.. 107

6-4-3 تفکیک عرصه.. 107

6-4-3-1 تفکیک پلاک یا پلاک های فرعی:.. 108

6-4-4 تجمیع.. 109

6-4-4-1 تجمیع پلاک های فرعی:.. 110

6-4-5 اصلاح حدود.. 111

6-4-5-1 تایید اصلاح حدود  و ارسال برای بروزرسانی نقشهها:   111

6-4-5-2 تایید بروزرسانی نقشه ها:.. 112

6-4-6 تملک اراضی.. 112

6-4-6-1 شروع (انتخاب اراضی و تشکیل پرونده):.. 113

6-4-6-2 منتظر نظر امور مالی:.. 116

6-4-6-3 منتظر انجام فرآیند واگذاری:.. 117

6-4-6-4 منتظر تشریفات انتقال و ثبت تملک:.. 117

6-5 فرآیندهای حقوقی.. 118

6-5-1 حفاظت از اراضی.. 118

6-5-1-1 شروع (ثبت اراضی مورد تصرف):.. 119

6-5-2 دعاوی.. 120

6-5-2-1 شروع (ثبت دادخواست/شکایت):.. 120

6-5-2-2 منتظر صدور رای :.. 122

6-5-2-3 منتظر اعتراض طرفین:.. 126

6-6 فرآیندهای معماری شهرسازی.. 128

6-6-1 خرید خدمات مشاور.. 128

6-6-1-1 شروع (ثبت قرارداد منعقد شده):.. 128

6-6-2 نظارت بر انجام پروژه مطالعاتی.. 129

6-6-2-1 شروع (ثبت آغاز پروژه):.. 130

6-6-2-2 پروژه در حال انجام.. 132

6-6-2-3 منتظر بررسی صورتوضعیت.. 133

6-6-2-4 صورتوضعیت منتظر انجام امور مالی.. 134

6-6-2-5 صورتوضعیت منتظر تهاتر.. 134

6-6-2-6 صورتوضعیت منتظر تهاتر زمین.. 135

6-6-3 بررسی پیشرفت پروژه مطالعاتی.. 136

6-6-3-1 شروع (ثبت پروژه).. 137

6-6-3-2 پروژه در حال انجام.. 138

6-6-4 نظارت بر تخلفات.. 139

6-6-4-1 شروع (ثبت تخلف):.. 140

6-6-4-2 تخلف ثبت شده:.. 141

6-6-4-3 منتظر انجام امور مالی:.. 141

6-6-5 ثبت گزارشات مرحله ای.. 142

6-6-5-1 شروع (ثبت گزارش مرحله‌ای):.. 142

6-7 فرآیندهای فنی اجرایی.. 143

6-7-1 قرارداد با پیمانکار.. 143

6-7-1-1 شروع (ثبت اطلاعات قرارداد):.. 144

6-7-1-2 منتظر ثبت اطلاعات تکمیلی طرح.. 145

6-7-2 نظارت بر انجام پروژه اجرایی.. 147

6-7-2-1 شروع (ثبت آغاز پروژه):.. 148

6-7-2-2 پروژه در حال انجام.. 150

6-7-2-3 منتظر بررسی صورتوضعیت.. 151

6-7-2-4 صورتوضعیت منتظر انجام امور مالی.. 152

6-7-2-5 صورتوضعیت منتظر تهاتر.. 152

6-7-2-6 صورتوضعیت منتظر تهاتر زمین.. 153

6-7-3 بررسی پیشرفت پروژه اجرایی.. 154

6-7-3-1 شروع (ثبت پروژه).. 155

6-7-3-2 پروژه در حال انجام.. 155

7 مدیریت کاربران و تنظیم دسترسی‌ها.. 158

7-1 تعریف یا ویرایش اطلاعات کاربری.. 158

7-2 تعیین عضویت کاربران در نقش‌های مختلف.. 159

8 مدیریت فرآیندها.. 162

8-1 تعیین آغاز کننده‌ی فرآیند.. 162

8-2 تعیین مالکین فرآیند در هر گام.. 162

 

 

 

 


 

1 مقدمه

سامانه اطلاعات مکانی شهرهای جدید، یک نرم افزار  GIS تحت شبکه (Web-GIS) می‌باشد که امکانات مورد نیاز به منظور جستجو، نمایش و ویرایش اطلاعات مکانی و توصیفی مربوط به شهرهای جدید را فراهم می‌کند.  کاربران هر شهر می‌توانند با ورود به این سامانه از طریق شبکه ارتباطی داخلی و یا اینترنت به امکانات این نرم افزار، متناسب با سطوح دسترسی از پیش تعیین شده دسترسی پیدا کنند.

در این راهنما تلاش می‌شود که با یک روش گام به گام، کاربران با قسمت‌های مختلف نرم افزار آشنا شوند.

1-1 ورود به سامانه

توجه: بدلیل حساسیت امنیتی اطلاعات شهری، تنها به کاربران خاصی امکان دسترسی به این نرم افزار داده می‌شود.  هر کاربر می‌بایست فقط با نام کاربری خود به سامانه وارد شود و از در اختیار گذاشتن نام کاربری و رمز عبور خود به دیگران پرهیز کند.

به منظور ورود به سامانه می‌توانید از مرورگرهای اینترنتی معمولی استفاده کنید. این سامانه برای استفاده در محیط مرورگرهای  Internet Explorer 8,9 و Google Chrome آزمایش شده است. ساتفاده از مرورگر Google Chrome بدلیل سرعت بیشتر در پردازش اطلاعات، توصیه می‌شود. برای ورود به سامانه آدرس سامانه را که (در حال حاضر http://77.104.101.5/NCityGIS می‌باشد) در مرورگر مورد نظرتان وارد کنید. پس از بارگذاری، صفحه اولیه نرم افزار (شکل 1) نمایش داده می‌شود.

شکل 1: صفحه اولیه نرم افزار

در این صفحه بر روی لینک ورود و یا گزینه ورود کاربر از منوی خانه کلیک کنید تا صفحه ورود کاربر (شکل 2) نماش داده شود.

شکل 2: صفحه ورود کاربر

در این صفحه نام کاربری و گذرواژه خود را وارد کنید و دکمه "ورود" را کلیک کنید. در صورتی که می‌خواهید در مراجعات بعدی نیاز به ورود مجدد نام کاربری و گذر واژه نداشته باشید گزینه "ورود خودکار در آینده" را چک بزنید.

توجه: در صورتی از گزینه "ورود خودکار در آینده" استفاده کنید که از عدم دسترسی اشخاص دیگر به رایانه خود مطمئن باشید.

توجه: بعد از ورود به سامانه ممکن است مرورگر شما سوالی مبنی بر ذخیره نام کاربری و گذرواژه از شما بپرسد. در این حالت نیز در صورتی از این امکان استفاده کنید که مطمئن باشید شخص دیگر به رایانه شما دسترسی نداشته باشد.

توجه: به منظور جلوگیری از احتمال دسترسی غیر مجاز افراد دیگر به این سامانه، سعی شود که از شبکه‌های نا امن مانند کافی نت‌ها و ... برای ورود به این سامانه استفاده نشود و در صورت استفاده نیز حتما موارد ایمنی ذکر شده در بالا در نظر گرفته شود.

 

1-2 نقشه پایه

پس از ورود کاربر به سامانه صفحه حاوی نقشه به کاربر نمایش داده می‌شود. چنانچه در صفحه دیگری به غیر از این صفحه قرار دارید می‌توانید با انتخاب گزینه نقشه پایه از منوی GIS  وارد این صفحه شوید. نمای کلی این صفحه در شکل 3 نمایش داده شده است.

شکل 3: صفحه اصلی نمایش نقشه

در قسمت بالای این صفحه منوی اصلی قرار دارد که می‌توانید برای ورود به سایر بخش‌های سامانه از آن استفاده کنید. البته ممکن است متناسب با نوع دسترسی کاربر به سامانه، گزینه‌های مختلفی در این قسمت نمایش داده شود.

در بخش اصلی این صفحه، نقشه مربوط به کاربر جاری نمایش داده می‌شود. در بالای این قسمت ابزارهای کاری به صورت نواری از شکلک (آیکون)ها نمایش داده می‌شود. در سمت راست نقشه یک صفحه کشویی وجود دارد که سایر امکانات مربوط به لایه‌های نقشه، جستجوهای سریع، گزارشات آماده و ... را در بر دارد. در ادامه جزئیات مربوط به این بخش‌ها تشریح می‌شود.

  1-2-1 مدیریت لایه‌ها

شکل 4 بخش مربوط به مدیریت لایه‌های نقشه را نمایش می‌دهد. در این قسمت فهرست لایه‌ها و جدال موجود در نقشه جاری در قالب یک ساختار درختی نمایش داده می‌شود. با انتخاب ()  یا عدم انتخاب () گزینه چک کنار نام هر لایه می‌توان آن لایه را روشن و یا خاموش کرد. لایه‌های اطلاعاتی متناسب با حوزه کاری دسته بندی شده اند. هر دسته از لایه‌ها نیز مانند یک لایه مجزا عمل می‌کند. برای مثال کلیه لایه‌های مربوط به شهرسازی در قالب یک دسته به نام شهرسازی مرتب شده اند. چنانچه دسته (یا به عبارتی لایه) شهرسازی خاموش شود، نمایش کلیه لایه‌های مربوط به شهرسازی نیز از روی نقشه حذف می‌شوند. در حالت دیگر اگر لایه شهرسازی روشن شود کلیه لایه‌های مربوط به شهرسازی (به شرطی که خود نیز روشن باشند) روشن می‌شوند.

شکل 4: مدیریت لایه‌ها

با کلیک بر روی نام هر یک از لایه‌ها، آن لایه به عنوان لایه جاری قرار داده می‌شود. به هنگام استفاده از بعضی از امکانات موجود در سامانه (مانند جستجو و استخراج اطلاعات) از نام لایه جاری به عنوان لایه پیشفرض برای انجام کار مورد نظر استفاده می‌شود.

با کلیک راست بر روی نام هر لایه یک منو متناسب با نوع لایه نمایش داده می‌شود. برخی از عملکردهای موجود در این منو به شرح زیر است:

·         جابجایی لایه از نظر ترتیب نمایش:

به هنگام نمایش نقشه، ترتیب نمایش لایه مانند ترتیب قرار گرفتن آن‌ها در فهرست لایه‌ها است، یعنی اگر نام لایه‌ای در بالای نام لایه دیگری قرار گرفته باشد، بهنگام نمایش بر روی نقشه نیز بر روی لایه زیرین ترسیم می‌شود. این امر ممکن در بعضی از مواقع موجب عدم نمایش لایه مورد نظر ما شود، یعنی ممکن لایه مورد نظر ما توسط لایه‌های دیگر پوشیده شود. برای رفع این موضوع می‌توان لایه‌هایی را که روی لایه مورد نظر قرار گرفته‌اند خاموش کرد. راه دیگر این است که توسط گزینه‌های مربوط به انتقال لایه (  )، موقعیت لایه در نقشه را جابجا کرد. نکته قابل ذکر در این مورد این است که لایه‌های درون یک دسته را فقط در محدوده همان دسته می‌توان جابجا نمود و در صورت نیاز می‌توان کل یک دسته را جابجا کرد.

·          بزرگنمایی به محدوده لایه:

توسط این گزینه می‌توان نمایش نقشه را از نظر بزرگنمایی محدود به لایه مورد نظر کرد.

·          نحوه نمایش:

در مورد بعضی از لایه‌ها ممکن است از قبل روش‌های مختلفی برای نمایش از نظر نمادگذاری در نظر گرفته شود. در این حالت می‌توان توسط گزینه‌های زیر منوی نحوه نمایش هر یک از این روش‌های نمایش را انتخاب کرد.

·         نمایش برچسب:

یکی از راه‌های گویا کردن نقشه‌ها، نمایش متن یا برچسب بر اساس اطلاعات توصیفی مربوط به عوارض بر روی نقشه است. چنانچه تنظیمات مربوط به این عملیات قبلا برای یک لایه انجام شده باشد، می‌توان با انتخاب یا عدم انتخاب گزینه "نمایش برچسب"، نمایش برچسب‌های مربوط به لایه مورد نظر را کنترل نمود. به منظور تنظیم نحوه نمایش برچسب‌های یک لایه می‌توان از گزینه "تنظیم نمایش برچسب ..."  استفاده نمود. با انتخاب این گزینه پنجره تنظیم نمایش برچسب (شکل 5) نمایش داده می‌شود.

شکل 5: تنظیم نمایش برچسب

در این پنجره می‌توانید هر یک از فیلدهای اطلاعاتی لایه مورد نظر را انتخاب کنید و با کلیک بر روی دکمه ، نام لاتین فیلد را به عبارت برچسب اضافه کنید. با استفاده از این ابزار می‌توانید برچسب‌هایی برای نمایش مقادیر چد فیلد نیز ایجاد کنید.

  1-2-2 جستجوی سریع

شکل 6 بخش مربوط به جستجوی سریع را نمایش می دهد. بعضی از ابزارهای مورد نیاز برای جستجوی اطلاعات خاص و یا محدوده خاص، در این قسمت قرار گرفته است:

شکل 6 : جستجوی سریع

·         محدوده‌ها:

توسط این قسمت می‌توان هر محدوده از نقشه (از نظر بزرگنمایی و موقعیت) را برای استفاده‌های بعدی با یک نام ذخیره کرد. در مواقع لزوم می‌توان با کلیک بر روی نام محدوده‌های ذخیره شده، موقعیت نمایش نقشه را تغییر داد.

·         قطعه:

 

شکل 7:جستجوی قطعه

به منظور یافتن موقعیت یک قطعه با استفاده از شماره آن، می‌توان از این قسمت استفاده کرد. برای این کار شماره قطعه مورد نظر را در قسمت مربوطه وارد کنید و دکمه "بیاب" را کلیک کنید. چنانچه قطعه‌ای با شماره مورد نظر پیدا شود پنجره اطلاعات آن قطعه نمایش داده خواهد.

·         پروانه ساخت:

شکل 8 :جستجوی پروانه ساخت

برای یافتن سریع اطلاعات مربوط به یک پروانه ساخت می‌توان از این قسمت استفاده کرد. برای این کار شماره پروانه ساخت را در قسمت مربوطه وارد کنید و دکمه "بیاب" را کلیک کنید. چنانچه اطلاعاتی پیدا شود پنجره اطلاعات نمایش داده خواهد شد.

·         شخص:

 

شکل 9: جستجوی اشخاص

برای پیدا کردن یک شخص یا شرکت در بانک اطلاعات می‌توان از این ابزار استفاده کرد. برای این کار می‌توان بخشی از نام شخص یا شرکت، نام خانوادگی شخص و یا کد ملی یا شماره ثبت شرکت را در قسمت‌های مربوط وارد کرد. با کلیک بر روی دکمه "بیاب"، جستجو بر اساس اطلاعات تعیین شده انجام می‌شود و در صورت یافتن، نتایج در پنجره اطلاعات نمایش داده خواهد شد.

 

  1-2-3 گزارشات آماده

در بخش گزارشات (شکل 10) فهرست دسته بندی شده گزارشات آماده که توسط خود کاربر و یا مدیر سامانه قبلا تولید و ذخیره شده اند، قرار دارد. با کلیک بر روی نام هر گزارش می‌توان آنرا اجرا کرد.

شکل 10: گزارشات

به هنگام اجرای گزارش، سامانه روال مورد نیاز برای تولید و نمایش گزارش را به ترتیب انجام می دهد. چنانچه گزارش قبلا توسط خود کاربر ایجاد شده باشد، کاربر می‌تواند توسط دکمه  ، آن گزارش را از فهرست گزارشات حذف کند.

بعضی از گزارشات صرفا برای نمایش عوارض انتخاب شده بر روی نقشه و یا رنگ‌آمیزی یک لایه اطلاعاتی در نظر گرفته شده‌اند. این نوع گزارشات در بخش نمایش (شکل 11) قرار گرفته‌اند.

شکل 11: گزارشات (نمایش بر روی نقشه)

 

1-3 ابزارها

در قسمت بالای محل نمایش نقشه، نوار ابزارها قرار دارد (شکل 12).

شکل 12: نوار ابزارها

نوار ابزارها شامل ابزارها و امکانات مورد نیاز کاربر برای کار با سامانه می‌باشد.

  1-3-1 تنظیم نمای نقشه

به منظور بزرگنمایی، کوچکنمایی و جابجایی به بخش‌های مختلف نقشه می‌توان از این ابزارها استفاده کرد:

·    بزرگنمایی: از این ابزار به منظور بزرگنمایی به محل مورد نظر استفاده می‌شود. برای استفاده، ابتدا توسط کلیک بر روی این ابزار، آن را به عنوان ابزار جاری انتخاب کنید و سپس بر روی نقشه کلیک کنید. پس از کلیک بر روی نقشه، عمل بزرگنمایی در پیرامون محل کلیک به یک میزان ثابت انجام می‌شود. علاوه بر این می‌توانید با ترسیم یک چهارضلعی بر روی نقشه، محدوده نمایش نقشه را به محدوده مورد نظرتان تنظیم کنید. برای ترسیم چهار ضلعی باید بر روی نقشه کلیک کنید و بدون رها کردن دکمه سمت چپ ماوس، نشانگر ماوس را حرکت دهید تا چهارضلعی بر وی نقشه نمایش داده شود. با رها کردن دکمه سمت چپ ماوس، ترسیم چهار ضلعی نیز پایان می‌یابد.

·     کوچکنمایی: از این ابزار به منظور کوچک کردن نمایش نقشه استفاده می‌شود. برای استفاده ابتدا توسط کلیک بر روی شکلک مربوطه، این ابزار را به عنوان ابزار جاری انتخاب کنید و سپس بر روی نقشه کلیک کنید.

·     جابجایی: از این ابزار برای جابجا کردن محدوده نمایش داده شده در نقشه استفاده می‌شود. برای این کار ابتدا این ابزار را انتخاب کنید و سپس توسط نشانگر ماوس محدوده نقشه را جابجا کنید.

·     نمای کلی: با کلیک بر روی این نشانه، بزرگنمایی نقشه طوری تغییر می‌کند که محدوده تمام عوارض روی نقشه را پوشش دهد.

·            نمای قبل و بعد: توسط این ابزارها می‌توان نماهای قبلی را بازیابی کرد.

  1-3-2 اطلاعات عارضه

از این ابزار ()به منظور استخراج اطلاعات عوارض با کلیک بر روی نقشه استفاده می‌شود. برای جزئیات به بخش اطلاعات مراجعه کنید.

  1-3-3 اندازه‌گیری

با استفاده از ابزار اندازه گیری می‌توان مختصات، فاصله و مساحت را تایین کرد. با کلیک بر روی این نماد () پنجره مربوط به اندازه‌گیری (شکل 13) نمایش داده می‌شود.

شکل 13: اندازه‌گیری

در این پنجره در صورت نیاز ابتدا نوع اندازه‌گیری را با انتخاب نماد مربوط ( مختصات،  فاصله و یا  مساحت) تعیین کنید. برای نمایش مختصات، نقطه مورد نظر را بر روی نقشه کلیک کنید. برای اندازه‌گیری فاصله و مساحت نیز می‌توانید مسیر خطی شکل و یا یک چند ضلعی را بر روی نقشه با کلیک کردن  ترسیم کنید. با هر کلیک، طول یا مساحت شکل ترسیم شده بر اساس واحد اندازه گیری نقشه (متر) نمایش داده خواهد شد.

چنانچه ترسیماتی ( مثلا توسط ابزار اطلاعات عارضه و یا نمایش Shapefile) از قبل روی نقشه موجود باشد، می‌توان با فعال نمودن دکمه‌های " اسنپ به نقاط و رئوس"  و " اسنپ به خطوط"، به هنگام ترسیم به نقاط و یا خطوط موجود بر روی نقشه متصل شد تا اندازه‌گیری‌های دقیقتری انجام شود.

  1-3-4 تعیین مکان

از ابزار تعیین مکان ( ) به منظور پیدا کردن یک محل بر روی نقشه توسط مختصات آن محل استفاده می‌شود. با کلیک بر روی نماد این ابزار، پنجره تعیین مکان (شکل 14) نمایش داده می‌شود.

شکل 14: تعیین مکان

در این پنجره مختصات نقطه مورد نظر (بر اساس سیستم مختصات نقشه) را وارد کنید و توسط دکمه‌های  و  به محل مورد نظر (که با یک علامت نقطه‌ای روی نقشه  مشخص می‌شود) جابجایی یا بزرگنمایی انجام دهید.

  1-3-5 جستجوی اطلاعات

انتخاب ابزار جستجوی اطلاعات ()، پنجره جستجوی اطلاعات را نمایش می‌دهد. جزئیات مربوط به این ابزار در بخش جستجو تشریح شده است.

  1-3-6 نمایش نتایج

انتخاب ابزار نتایج ()، موجب نمایش پنجره نتایج می‌شود. جزئیات مربوط به این پنجره در بخش نمایش  و پردازش نتایج  تشریح شده است.

  1-3-7 چاپ

از ابزار چاپ () می‌توان برای تولید یک صفحه قابل چاپ از نقشه و گزارشات استفاده کرد. با انتخاب این نماد پنجره چاپ نقشه (شکل 15) نمایش داده می‌شود.

شکل 15: چاپ نقشه

در این پنجره ابتدا عنوان نقشه را مشخص کنید. سپس الگوی مورد نظر را از فهرست مربوط انتخاب کنید. در صورتی که الگوی انتخاب شده امکان چاپ گزارش (تولید شده در پنجره نتایج) را نیز دارا باشد، می‌توانید گزارش مورد نظر را نیز از قسمت نمایش نتایج انتخاب کنید. با تایید تنظیمات انجام شده، یک صفحه حاوی تصویر نقشه و گزارش انتخاب شده تولید می‌شود، که می‌توانید آنرا برای استفاده‌های آتی ذخیره و یا توسط نرم‌افزار مرورگر خود آن را چاپ کنید.

توجه: از آنجایی که صفحه چاپ تولید شده، در یک صفحه دیگر از مرورگر نمایش داده می‌شود، ممکن است تنظیمات Pop-up Blocker مرورگر مورد استفاده شما، جلوی نمایش آنرا بگیرد. در این صورت تنظیمات لازم را برای رفع  این موضوع در مرورگر خود انجام دهید.

  1-3-8 مدیریت فرآیندها

انتخاب نماد ، پنجره مدیریت فرآیندها را نمایش می‌دهد. برای جزئیات این پنجره به بخش فرآیندها مراجعه کنید.

  1-3-9 ویرایش اطلاعات

انتخاب ابزار ویرایش اطلاعات () پنجره ویرایش اطلاعات را نمایش می‌دهد. جزئیات مروبوط به این ابزار در بخش ویرایش تشریح شده است.

2 اطلاعات

به منظور مشاهده و بررسی اطلاعات توصیفی و مکانی عوارض و جداول، و همینطور ارتباطات موجود بین آن‌ها می‌توان از ابزار "اطلاعات" استفاده کرد. نقطه شروع بررسی این اطلاعات می‌تواند محل کلیک کاربر بر روی نقشه باشد و یا اینکه در پاسخ به یک جستجو (مثلا جستجوی سریع)، نتایج یافت شده با استفاده از این ابزار بررسی شود.

شکل 16: پنجره اطلاعات

2-1 نمایش اطلاعات عوارض

برای نمایش اطلاعات عوارض ابتدا ابزار اطلاعات عارضه () را از نوار ابزار انتخاب کنید و سپس بر روی عارضه یا عوارض مورد نظر نمایش داده شده بر روی نقشه کلیک کنید. با این کار سامانه در محدوده کلیک شما جستجو می کند و چنانچه جستجو نتیجه‌ای ‌داشته باشد، آنرا در فهرست اطلاعات توصیفی (شکل 17) نمایش می‌دهد. جستجو در محل کلیک (روی نقشه) بر روی تمام لایه‌های روشن انجام می‌شود و تمام یافته‌ها به فهرست اطلاعات توصیفی و به تفکیک نام لایه اضافه می‌شود. با کلیک بر روی هر یک از رکوردهای افزوده شده، اطلاعات توصیفی مربوط به آن عارضه (در سمت چپ پنجره اطلاعات)، نمایش داده می‌شود.

 

شکل 17: نمایش اطلاعات عوارض

با هر بار کلیک مجدد بر روی نقشه، نتایج جستجوی جدید به فهرست اطلاعات موجود افزوده می‌شود. در صورت نیاز می‌توان نتایج جستجوهای قبلی را با استفاده از  از فهرست اطلاعات توصیفی حذف کرد.

شکل 18: نمایش اطلاعات عوارض (جزئیات)

در صورت نیاز می‌توان موقعیت مکانی عارضه انتخاب شده را به صورت یک شکل هندسی مجزا بر روی نقشه نمایش داد. از این اشکال هندسی می‌توان به هنگام ویرایش یا اندازه‌گیری برای کپی برداری یا اسنپ کردن استفاده کرد. برای نمایش دادن اشکال هندسی عوارض بر روی نقشه ابتدا بر روی نام عارضه یا نام لایه در فهرست اطلاعات توصیفی کلیک راست کنید تا یک منو (شکل 18) نمایش داده شود. سپس از میان گزینه‌های منو، گزینه "نمایش روی نقشه" را کلیک کنید. با این کار عارضه مورد نظر به همراه شکل هندسی آن به فهرست "نمایش عوارض روی نقشه" افزوده خواهد شد. (شکل 19)

شکل 19: نمایش اطلاعات عوارض (نمایش عوارض بر روی نقشه)

همچنین می‌توان با انتخاب گزینه  اطلاعات موجود در یک Shapefile را بر روی نقشه نمایش داد. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای مانند شکل 20 نمایش داده می‌شود.

شکل 20: نمایش  Shapefile

در این پنجره فایلZip  حاوی فایل‌های مربوط به Shapefile را معرفی کنید و سپس عنوان نمایشی این اطلاعات را مشخص کنید. با تایید این پنجره اطلاعات فایل Zip به سرور ارسال می‌شود و پس از پردازش اطلاعات، عوارض موجود در این فایل‌ها بر روی نقشه نمایش داده خواهد شد. از این اطلاعات نمایش داده شده می‌توان در ابزار ویرایش و همچنین اندازه‌گیری استفاده نمود.

2-2 مرور اطلاعات مرتبط

اطلاعات مختلف موجود در پایگاه داده ممکن است بر اساس نوع و کاربرد با یکدیگر ارتباط داشته باشند. از طریق دنبال کردن این ارتباطات می‌توان به اطلاعات خاص مورد نظر رسید. مثلا اطلاعات مربوط به قرارداد واگذاری با جدول اشخاص (افراد واگذار شونده) و لایه قطعه (قطعه یا قطعات واگذار شده) در ارتباط است. یعنی می‌توان از طریق اطلاعات یک قرارداد واگذاری به اطلاعات اشخاص و قطعات واگذار شده رسید و برعکس. و یا از طریق دنبال کردن رابطه قطعه با قرارداد واگذاری و سپس رابطه قرارداد واگذاری با اشخاص به فهرست اشخاصی که قطعه مورد نظر طی قرارداد واگذاری مربوطه، به آن‌ها واگذار شده است رسید. و یا اینکه مثلا با یافتن رکورد اطلاعاتی یک شخص (حقیقی یا حقوقی) (در قسمت جستجوی سریع) به فهرست قطعاتی که به شخص مورد نظر واگذار شده است، رسید.

پنجره اطلاعات (شکل 21) این امکان را فرهم می کند، که با دنبال کردن روابط موجود بین اطلاعات فهرست شده، اقلام توصیفی مربوط را نیز فهرست کند.

شکل 21: مرور اطلاعات مرتبط

3 جستجو

یکی از اهداف اصلی سامانه اطلاعات مکانی، جستجوی اطلاعات بر اساس شرایط مختلف اطلاعاتی و مکانی می‌باشد. در این سامانه نیز این امکان فراهم شده است تا بتوان بر اساس نیاز کاربران انواع مختلف جستجو‌ها را بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه داده مکانی انجام داد.

قبلا بعضی از انواع جستجوهای خاص تحت عنوان جستجوی سریع معرفی شده است. اما به منظور انجام جستجو در سایر لایه‌ها و جداول می بایست از ابزار جستجو () استفاده کرد. با انتخاب نماد مربوط پنجره جستجو نمایش داده می‌شود (شکل 22).

شکل 22: پنجره جستجو

در ادامه‌ به روش‌های مختلف جستجو با استفاده از این ابزار می‌پردازیم.

3-1 جستجو بر اساس اطلاعات توصیفی

قبل از انجام جستجو ابتدا باید لایه یا جدول هدف را انتخاب کرد. برای این کار نام لایه یا جدول را از فهرست "لایه یا جدول" انتخاب کنید. برای انتخاب سریع می‌توانید حروف ابتدای نام لایه یا جدول را درقسمت مربوطه وارد کنید تا سریعتر بتوانید آن را بیابید. چنانچه در فهرست لایه‌ها لایه یا جدول جاری تعیین شده باشد، بهنگام نمایش پنجره جستجو نام آن به عنوان لایه یا جدول هدف به صورت پیشفرض انتخاب می‌شود. پس از انتخاب نام لایه یا جدول، در قسمت جستجوی ساده می‌توانید مقادیر مورد جستجو را در مورد هر یک از فیلدهای اطلاعاتی وارد کنید. برای مثال در شکل 23 جستجو برای یافتن قطعاتی (عوارض یا رکوردهایی از لایه قطعه) که "گروه کاربری" آن‌ها "تجاری" و مقدار فیلد "توضیحات" آن‌ها دربر دارنده متن "مغازه" باشد، تنظیم شده است.

شکل 23:جستجوی سریع

با شروع عملیات جستجو نتایج جستجو در پنجره نتایج نمایش داده خواهد شد. جزئیات مربوط به پنجره نتایج در بخش نمایش و پردازش نتایج  آورده شده است.

انتخاب گزینه "عوارض یافت شده انتخاب شوند" موجب می‌شود که نتایج جستجو (فقط در مورد عوارض لایه‌ها و نه جداول) به صورت یک لایه مجزا بر روی نقشه نمایش داده شوند. بدین ترتیب محل نتایج بر روی نقشه مشخص می‌شود.

چنانچه نیاز به ترکیبات پیچیده تری برای جستجو باشد می‌توان از قسمت "عبارت جستجو" (شکل 24) برای ساختن عبارت جستجوی پیچیده تر استفاده کرد. برای این کار ابتدا فیلد مورد نظر برای افزودن به عبارت جستجو را انتخاب کنید سپس عملگر مورد نظر و در صورتی که عملگر نیاز به یک مقدار داشته باشد مقدار را در بخش مربوطه وارد کنید. فعال کردن گزینه "مقادیر"() موجب می‌شود که مقادیر موجود در پایگاه داده برای فیلد انتخاب شده فهرست شود تا از آن‌ها برای ساختن عبارت جستجو استفاده کرد.

شکل 24:عبارت جستجو

با کلیک بر روی  شرط تعیین شده به متن عبارت جستجو افزوده می‌شود. برای ترکیب منطقی شرایط مختلف به صورت پیشفرض از عملگر AND اسفاده می‌شود ولی شما می‌توانید در صورت نیاز از عملگرهای OR و NOT نیز استفاده کنید. برای مثال عبارت جستجو در شکل 24 کلیه عوارضی از لایه قطعه که مساحت آن‌ها بیشتر از 1000 متر باشد را انتخاب می کند. اگر بخواهیم قطعاتی که مساحت آن‌ها بین 1000 و 2000 متر باشد انتخاب شوند عبارت جستجویی به شکل زیر نیاز است:

(SHAPE.area > 1000) AND (SHAPE.area < 2000)

در صورتی که منظور ما یافتن قطعاتی که مساحتشان بین 1000 و 2000 متر نباشد، عبارت جستجو به شکل زیر خواهد بود:

NOT( (SHAPE.area > 1000) AND (SHAPE.area < 2000))

عبارت بالا را می‌توان به صورت زیر نیز بکار برد:

(SHAPE.area <= 1000) OR (SHAPE.area >= 2000)

در مورد استفاده از فیلدهایی که مقدار آن‌ها رشته متنی است یعنی عدد نیستند باید مقادیر مورد جستجو در یک جفت علامت تک کوتیشن (') قرار گیرد. مثلا اگر به دنبال قطعاتی می گردیم که عبارت متنی "مغازه" در فیلد "توضیحات" (Description) آن‌ها ذخیره شده باشد، عبارت جستجو می‌تواند به شکل زیر باشد.

(Description = 'مغازه')

همچنین در مورد فیلدهای متنی می‌توان از نوع خاصی عملگر به نام LIKE استفاده کرد. این عملگر به ما اجازه می‌دهد که یک الگوی خاص از متن نوشته شده را جستجو کنیم. یعنی نیاز نیست که کل متن موجود در اطلاعات با متن جستجوی ما برابر باشد. برای این کار از دو حرف (کاراکتر) "%" و "_" استفاده می‌شود. به اینصورت که حرف "%" نمایانگر هر تعداد حرف دلخواه (0 تا هر تعداد)  و حرف "_" نشانگر تنها یک حرف دلخواه می باشد. برای مثال در عبارت زیر هر رکوردی که در فیلد "توضیحات" آن کلمه "مغازه" وجود داشته باشد، انتخاب می‌شود.

(Description LIKE '%مغازه%')

یعنی نیازی نیست که کل توضیحات فقط کلمه "مغازه" باشد، بلکه قبل و بعد از این کلمه نیز هر چیزی می‌تواند باشد. لازم به یادآوری است که در مورد مقادیر فیلدهای متنی، فاصله موجود در متن‌ها به عنوان کاراکتر مجزا در نظر گرفته می‌شود. یعنی مثلا عبارت "مغازه" متفاوت از عبارت " مغازه" می‌باشد.

به عنوان یک مثال دیگر، در پایگاه داده ممکن است مقادیر یک فیلد (مثلا با نام Transfer_Date) که مقدار تاریخ خاصی (مثلا تاریخ قراردادهای واگذاری) را نشان می دهد به صورت YYYY/MM/DD (مثل 1392/02/05) ذخیره شده باشد. در این صورت اگر به دنبال کلیه قراردادهای اردیبهشت 1392 می گردیم می‌توانیم از عبارت زیر استفاده کنیم:

(Transfer_Date LIKE '1392/02/%')

و یا اگر هدف پیدا کردن کلیه قراردادهای دهه 1380 تا 1389 باشد می‌توان از عبارت زیر استفاده کرد:

(Transfer_Date LIKE '138_/%')

از آنجایی که عملگرهای < و > در مورد مقادیر فیلدهای متنی هم قابل استفاده است. جستجوی بالا را با استفاده از عبارت زیر هم می‌شود انجام داد.

(Transfer_Date > '1380/00/00') AND (Transfer_Date < '1390/00/00')

علاوه بر موارد بالا عبارت‌های جستجو می‌توانند نشانگر روابط بین مقادیر فیلدها هم باشد. مثلا در ادامه مثال قبل اگر فیلدی با عنوان Termination_Date برای نگهداری تاریخ فسخ احتمالی قرارداد هم وجود داشته باشد و لازمه صحت اطلاعات این باشد که تاریخ فسخ قبل از تاریخ قرارداد نباشد. می‌توان با استفاده از عبارت جستجوی زیر کلیه موارد خطا را در اطلاعات پیدا کرد:

(Termination_Date < Transfer_Date ) and Termination_Date > ''

در صورتی که نیاز به تعیین مواردی از اطلاعات باشد که در آن‌ها فیلد خاصی مقدار دهی نشده باشد، باید از عملگر IS NULL  (که در فهرست عملگرها با عنوان "خالی" مشخص شده است) استفاده کرد. این عملگر فقط نیاز به نام فیلد دارد. برای نمونه در مثال قبل اگر هدف یافتن رکوردهایی از جدول قرارداد واگذاری باشد که فیلد تاریخ (Transfer_Date) آن‌ها خالی (NULL) است، عبارت جستجو به صورت زیر خواهد بود.

Transfer_Date IS NULL

 

3-2 جستجوی مکانی

یکی از مشخصه‌های اصلی سامانه اطلاعات مکانی امکان جستجوی اطلاعات بر اساس موقعیت مکانی آن‌ها در نقشه و همچنین قرارگیری نسبت به سایر اطلاعات مکانی می‌باشد. پنجره جستجو امکان انجام این نوع جستجو‌ها را نیز (به همراه جستجو بر اساس اطلاعات توصیفی) فراهم می‌کند. یعنی اینکه کاربر می‌تواند علاوه بر تعیین عبارت جستجو، شرایط مکانی جستجو را نیز تعیین کند. شکل 25 جزئیات این قسمت از پنجره جستجو را نمایش می‌دهد.

شکل 25: جستجوی مکانی

به منظور تعیین شرایط مکانی ابتدا باید محدوده جستجو (و یا عوارضی که به عنوان محدود کننده جستجو استفاده می‌شوند) را مشخص کنید. برای این کار می‌توانید از ابزار درنظر گرفته شده برای ترسیم نقطه ، چهارضلعی ، خط  و چندضلعی  استفاده کنید. بعد از انتخاب هر کدام از این ابزارها، توسط ماوس بر روی نقشه شکل هندسی مورد نظر را ترسیم کنید. شما می‌توانید بیش از یک شکل را ترسیم کنید. در صورت نیاز می‌توانید با کلیک  و استفاده از پنجره اطلاعات شکل هندسی عوارض فهرست شده در پنجره اطلاعات را انتخاب و به عنوان عوارض محدوده جستجو اضافه کنید. در صورت عدم نیاز به این اشکال هندسی‌ آن‌ها را با استفاده از دکمه  حذف کنید. علاوه بر این چنانچه قبلا عوارضی از یک لایه توسط ابزار جستجو انتخاب شده باشد، می‌توانید با انتخاب نام آن لایه از فهرست "عوارض انتخاب شده موجود" از عوارض آن لایه به عنوان محدوده جستجو استفاده کنید.

اگر نیاز است که در فاصله خاصی از عوارض تعیین شده، جستجو انجام شود ( مثلا قطعات واقع در فاصله 20 متری محور راه‌ها)، میزان فاصله را در قسمت "اعمال فاصله بافر حول عوارض محدوده جستجو" وارد کنید.

بعد از تعیین عوارض محدود کننده جستجو باید گزینه "جستجوی عوارضی که" چک خورده باشد. در غیر این صورت آنرا چک بزنید. سپس نوع رابطه مکانی میان عوارض لایه هدف (یعنی عوارضی که قرار است به عنوان نتیجه جستجو انتخاب شوند) و عوارض یا اشکال هندسی تعیین شده به عنوان محدوده جستجو را مشخص کنید. و سپس با کلیک دکمه "انجام جستجو" عملیات جستجو را انجام دهید.

 

3-3 نمایش و پردازش نتایج

هماطور که در بخش جستجو گفته شد، نتایج جستجوهای مختلف در پنجره نتایج، نمایش داده می‌شود. بعد از اینکه نتایج در این پنجره افزوده شدند، اعمال مختلف دیگری مانند تولید گزارش، یافتن اطلاعات مرتبط موجود در جداول دیگر، اتصال با جداول مرتبط دیگر، نمایش نتایج بر روی نقشه با نماد دلخواه  و ذخیره نتایج قابل انجام است. شکل 26 نمونه‌ای از پنجره نتایج به همراه سه مورد از نتایج مختلف را نشان می‌دهد.

شکل 26: پنجره نتایج

مجموعه نتایج هر جستجو به صورت یک قسمت مجزا با نام جدول یا لایه مورد جستجو نمایش داده می‌شود. چنانچه نتایج مربوط به یک جدول غیر مکانی باشد علامت  در کنار نام آن جدول قرار می‌گیرد. در صورتی که نتایج مربوط به یک لایه از نوع سطحی، خطی و یا نقطه‌ای باشد علامت‌های ،  ویا  در کنار نام لایه نمایش داده می‌شود. در صورتی که نتایج مربوط به یک لایه باشند ولی شامل اشکال هندسی عوارض نباشند (مثلا در پنجره جستجو گزینه "عوارض یافت شده انتخاب شوند" فعال نشده باشد ) فقط علامت  در کنار نام لایه نمایش داده می‌شود.

چنانچه تعداد رکورها(سطرها)ی نتایج زیاد باشد، این نتایج به صورت صفحه‌بندی شده ارائه می‌شوند که می‌توان با استفاده از علامت‌های مربوط ()صفحات مختلف را بارگذاری کرد.

اگر نتایج مربوط به یک لایه باشند، یک علامت  در ستون اول جدول نتایج برای هر رکورد (عارض) نمایش داده می‌شود. با کلیک بر روی این علامت، محدوده نمایش نقشه به محدوده آن عارضه تغییر می‌یابد (یعنی نقشه به محدوده عارضه زوم می‌شود). همچنین در حالتی که نتایج مربوط به یک لایه باشند، می‌توان این نتایج را جهت استفاده‌های دیگر در قالب Shapefile و یا Geodatabase دانلود نمود. برای این کار دکمه گزینه‌ها () واقع در بالای نتایج را کلیک کنید تا منوی گزینه‌ها نمایش داده شود. در این منو در قسمت "دانلود عوارض" فرمت مورد نظر را انتخاب کنید، تا فایل یا فایلهای مورد نیاز تولید شود و به صورت یک فایل زیپ (Zip) آماده دانلود شود.

 

  3-3-1 نمایش اطلاعات مرتبط

چنانچه اطلاعاتی که در پنجره نتایج نمایش داده می‌شوند با سایر لایه‌ها یا جداول پایگاه داده مرتبط باشند، می‌توان این ارتباطات را دنبال کرد. مثلا قراردادهای واگذاری مربوط به قطعات را یافت و یا پروژه‌های مربوط به فازهای موجود را مشخص کرد. برای این کار دکمه گزینه‌ها () واقع در بالای نتایج را کلیک کنید تا منوی گزینه‌ها نمایش داده شود. در صورتی که ارتباطی با سایر جداول یا لایه‌ها در پایگاه داده دیده شده باشد زیر منوی "اطلاعات مرتبط" به همراه فهرست روابط در این منو وجود خواهد داشت.(شکل 27)

شکل 27: نمایش اطلاعات مرتبط (انتخاب رابطه)

با انتخاب هر یک از روابط موجود در زیر منوی "اطلاعات مرتبط"، فهرست رکوردهایی از جدول یا لایه طرف دیگر رابطه که با رکورد‌های نتایج فعلی مرتبط هستند به صورت یک بخش مجزا به پنجره نتایج افزوده می‌شوند.(شکل 28)

شکل 28: نمایش اطلاعات مرتبط

باید دقت شود که نتایج نمایش داده شده در این حالت به صورت کلی است و جزئیات ارتباط بین رکوردهای دو جدول را در نظر نمی‌گیرد. یعنی اینکه اطلاعات موجود در جدول دوم به صورت کلی با اطلاعات جدول اول مرتبط هستند و اینکه کدام دو رکورد از جدول‌ها باهم در ارتباط هستند مشخص نیست. در واقع ممکن است رکورد یا رکوردهایی در جدول مبدا وجود داشته باشد که در جدول مقصد رکورد مرتبطی نداشته باشند و یا رکورد‌های در جدول مرتبط وجود داشته باشد که با بیش از یک رکورد در جدول مبدا در ارتباط باشند.

از آنجایی که اطلاعات جدید نمایش داده شده هم، خود ممکن است با لایه‌ها و جداول دیگر در ارتباط باشند، می‌توان این ارتباطات را دنبال نمود تا به نتایج مورد نیاز رسید. مثلا در صورتی که با دنبال کردن رابطه موجود بین لایه قطعه و جدول قرارداد واگذاری به فهرست قراردادهای واگذاری مربوط به قطعات مورد نظر رسیده باشیم، می‌توان از این فهرست قراردادهای واگذاری به فهرست واگذار شوندگان رسید(شکل 28). و یا از فهرست قراردادهای واگذاری دوباره با دنبال کردن رابطه با قطعات (به صورت معکوس) اینبار به قطعاتی برسیم که مطمئن هستیم دارای حداقل یک قرارداد واگذاری مرتبط هستند. البته قبل  از دنبال کردن یک رابطه، می‌توان فهرست رکوردهای موجود را بر اساس شرایط اطلاعات توصیفی فیلتر نمود (اعمال فیلتر بر روی نتایج). مثلا قبل از اینکه رابطه قرارداد واگذاری و قطعه را دنبال کنیم می‌توانیم با اعمال یک فیلتر فقط قراردادهایی را که فسخ نشده اند انتخاب نمود و سپس فهرست قطعات مربوط به این قراردادها را نمایش داد.

  3-3-2 اتصال به اطلاعات مرتبط

در بخش قبل (نمایش اطلاعات مرتبط)، نحوه نمایش اطلاعات مرتبط با نتایج موجود در پنجره نتایج تشریح شد. در بعضی از موارد نیاز به مشخص بودن تناظر یک‌به‌یک بین رکوردهای جدول مبدا و جدول مقصد وجود دارد، یعنی اینکه مشخص باشد هر یک از رکوردهای جدول مبدا با کدام رکورد یا رکوردهای جدول مقصد در ارتباط است. برای این منظور می‌توان  از گزینه "اتصال به اطلاعات مرتبط" استفاده کرد.(شکل 29)

شکل 29: اتصال به اطلاعات مرتبط (انتخاب رابطه)

در این حالت نیز اطلاعات مرتبط با رکورد(سطر)های موجود پیدا می‌شوند ولی بجای اینکه بصورت مجزا نمایش داده شوند، به صورت فیلد(ستون)های جدید به جدول نتایج موجود افزوده می‌شوند. هر رکورد جدید از جدول مقصد در ادامه رکورد مرتبط در جدول مبدا قرار می‌گیرد(شکل 30). چانچه یک رکورد از جدول مبدا با هیچ رکوردی از جدول مقصد در ارتباط نباشد، مقادیر فیلدهای جدید خالی (Null)خواهد بود. و چنانچه یک رکورد از جدول مبدا با بیش از یک رکورد از جدول مقصد در ارتباط باشد، آن رکورد به تعداد مورد نیاز تکرار می‌شود و اطلاعات هر یک از رکوردهای مرتبط در ادامه یکی از این رکوردهای تکرار شده قرار می‌گیرد.

`

شکل 30: اتصال به اطلاعات مرتبط

پس از اتصال دو جدول، جدول نتیجه جدید هم مانند سایر نتایج قابل استفاده است، یعنی کلیه کارهایی که با یک جدول قابل انجام است، با این جدول نیز می‌توان انجام داد. اعمالی مانند نمایش اطلاعات مرتبط، اتصال به اطلاعات مرتبط، فیلتر کردن نتایج بر اساس اطلاعات توصیفی، تولید گزارش و نمایش بر روی نقشه را با این جدول ترکیبی نیز می‌توان انجام داد.

  3-3-3 اعمال فیلتر بر روی نتایج

رکورد(سطر)های جدول نتایج موجود در پنجره اطلاعات را می‌توان بر اساس مقادیر اقلام‌توصیفی (ستون‌ها) فیلتر نمود. یعنی اینکه می‌توان برای نمایش رکوردها شرایطی تعیین کرد. تعیین این شرایط مانند تعیین شرایط جستجوی توصیفی بر روی لایه‌ها یا جداول اطلاعاتی می‌باشد (جستجو بر اساس اطلاعات توصیفی). برای اعمال فیلتر بر روی نتایج از منوی "گزینه‌ها"، گزینه "فیلتر" را انتخاب کنید تا پنجره فیلتر متناسب با جدول نتایج نمایش داده شود. شکل 31 نمونه این پنجره برای فیلتر کردن نتایج مربوط به لایه قطعه را نشان می‌دهد.

شکل 31: اعمال فیلتر بر روی نتایج

اگر جدول نتایج با استفاده از روابط موجود به جداول دیگر متصل شده باشد، می‌توان از اقلام توصیفی اطلاعات مرتبط نیز در عبارت جستجوی مربوط به فیلتر استفاده کرد. برای مثال در شکل 31 عبارت جستجو بر اساس مساحت عارضه قطعه و مقدار فیلد بها قرارداد واگذاری نوشته شده است. در اینجا معنی این فیلتر این است که قطعاتی در فهرست نتایج (و همینطور بر روی نقشه) نمایش داده شوند که مساحت آن‌ها از 1000 متر بیشتر باشد و با قیمت کمتر از 1000000000 واگذار شده‌اند.

  3-3-4 تنظیم ستون‌های جدول نتایج

با انتخاب گزینه "ستون‌های جدول" از منوی گزینه‌ها می‌توانید بعضی از مشخصات جدول نتایج را تعیین کنید. با انتخاب این گزینه پنجره‌ای مانند شکل 32 نمایش داده می‌شود.

 

شکل 32: تنظیم ستون‌های جدول نتایج

در این پنجره مشخصات ستون‌های جدول نتایج مربوط به لایه یا جدول اطلاعاتی نمایش داده می‌شود. کاربر می‌تواند عنوان ستون، نمایش یا عدم نمایش یک ستون و همینطور روش مرتب‌سازی سطرهای جدول را تعیین کند.

در صورت نیاز می‌توان یک یا چند ستون محاسباتی به جدول اضافه نمود. ستون‌های محاسباتی، ستون‌هایی هستند که مقدار آن‌ها بر اساس مقادیر یک یا چند ستون دیگر بدست می‌آید. برای ایجاد یک ستون محاسباتی باید دکمه "افزودن ستون محاسباتی جدید" را کلیک کنید و نام لاتین ستون را معرفی نمایید. با تعیین نام فیلد، یک سطر به انتهای مشخصات ستون‌های موجود افزوده خواهد شد. در این سطر سایر مشخصات ستون جدید مانند عنوان (فارسی) ستون و نوع داده را تعیین کنید. سپس عبارت محاسباتی مورد نظرتان را وارد نمایید. عبارت محاسباتی می بایست بر اساس نام فیلد سایر ستون‌ها باشد. برای مثال اگر ستون‌های نمایش داده شده در شکل 32 مربوط به نتایج عوارض انتخاب شده از لایه قطعه به همراه اطلاعات قرارداد واگذاری باشد می‌توان یک ستون جدید ایجاد کرد که با تقسیم مقدار ستون بها قرارداد به مساحت قطعه قیمت مترمربع قطعات را نمایش دهد. برای این کار یک ستون جدید اضافه کنید و نوع داده آنرا Double انتخاب کنید. منظور از نوع داده Double این است که مقادیر این ستون از نوع عدد اعشاری خواهد بود. سپس عبارت زیر را بعنوان عبارت محاسباتی وارد نمایید و تنظیمات را اعمال کنید.

[Price] / [SHAPE.area]

با اعمال تنظیمات یک ستون جدید به جدول نتایج افزوده خواهد شد که مقدار آن برابر حاصل تقسیم بها بر مساحت هندسی خواهد بود.

  3-3-5 نمایش بر روی نقشه

چنانچه جدول نتایج  موجود در پنجره نتایج مربوط به عوارض یک لایه باشد، این عوارض بر روی نقشه به صورت یک لایه مجزا ترسیم می‌شوند. کاربر می‌تواند نحوه نمایش این عوارض را متناسب با نیاز تغییر دهد. نمایش عوارض ممکن است به صورت ساده و یا دسته بندی شده انجام شود. برای این منظور از منوی "گزینه‌ها" زیر منوی "نحوه نمایش" و سپس گزینه "تنظیمات" را انتخاب کنید. پس از این کار متناسب با نوع لایه، پنجره تنظیمات مربوطه نمایش داده خواهد شد. شکل 33 یک نمونه از پنجره تنظیمات برای نمایش نتایج مربوط به لایه قطعه را نشان می‌دهد.

شکل 33: تنظیمات نحوه نتایج بر روی نقشه (نماد ساده)

در حالت نمایش ساده، برای کلیه عوارض خطی، سطحی و یا نقطه ای یک نوع نماد تعیین می‌شود. متناسب با نوع عارضه مشخصات نماد (مانند رنگ، هاشور و ...) قابل تغییر می‌باشد.

نمایش دسته بندی شده، این امکان را می‌دهد که متناسب با مقادیر یکی از اقلام توصیفی، عوارض را دسته‌بندی نمود و سپس برای هر دسته یک نماد نمایشی مجزا تعیین کرد. شکل 34 نمونه تنظیمات نمایش عوارض لایه قطعه بصورت دسته بندی بر اساس مقادیر فیلد گروه کاربری را نمایش می‌دهد.

 

شکل 34: تنظیمات نحوه نتایج بر روی نقشه (دسته بندی)

دسته بندی عوارض به دو صورت مختلف قابل انجام است. در روش اول دسته‌ها بر اساس مقادیر منحصر بفرد یک فیلد تعیین می‌شوند، یعنی به ازای هر مقدار یک دسته ایجاد می‌شود. این نوع دسته‌بندی بیشتر مناسب فیلد‌هایی است که از نظر تعداد دارای مجموعه مقادیر محدودی باشند (مانند نوع کاربری قطعه، نوع قرارداد، وضعیت ساخت، نوع راه، ...). در روش دوم دسته‌ها بر اساس بازه‌های عددی تولید می‌شوند. یعنی اگر مقدار فیلد مورد نظر در محدوده بازه تعیین شده برای یک دسته قرار گرفت، عضو آن دسته در نظر گرفته می‌شود. این نوع دسته بندی بیشتر مناسب فیلدهایی است که مجموعه مقادیر قابل قبول آن‌ها نامحدود و پیوسته باشد (مانند مساحت، قیمت، جمعیت و ...).

پس از تعیین نحوه نمادگذاری و اعمال تنظیمات، نمایش نتایج بر روی نقشه متناسب با این تنظیمات تغییر خواهد کرد. این تنظیمات تنها برای نتایج فعلی نمایش داده شده اعمال خواهد شد. به منظور استفاده مجدد از این تنظیمات در آینده، می‌توان با استفاده از گزینه ذخیره واقع در منوی "نحوه نمایش" این تنظیمات را با نام دلخواه ذخیره نمود. تنظیمات ذخیره شده برای استفاده‌های بعدی به فهرست تنظیمات قابل اعمال افزوده خواهد شد(شکل 35).

شکل 35: انتخاب نحوه نمایش نتایج بر روی نقشه

نحوه استفاده مجدد از این تنظیمات به این صورت است که چنانچه نتایج جدیدی (مربوط به همان لایه) به پنجره نتایج افزوده شود، کاربر می‌تواند نام تنظیمات قبلی مورد نظر را از فهرست تنظیمات قابل اعمال انتخاب کند تا نحوه نمایش مورد نظر اعمال شود.

نکته: باید یادآوری شود که نحوه نمایش بر اساس فیلدها و یا ستون‌های جدول نتایج (و نه لایه مربوطه) انجام می‌شود. یعنی اینکه ممکن است ستون و یا فیلدی برای تعیین نحوه نمایش انتخاب شود که در لایه اولیه مربوط به نتایج موجود نباشد و به طریقه دیگری (مثلا افزودن فیلد محاسباتی و یا اتصال با جداول مرتبط) به نتایج افزوده شده باشد. به عنوان مثال می‌توان اطلاعات قرارداد واگذاری را به نتایج مربوط به لایه قطعه متصل کرد و سپس از آن قسمت از اقلامی که مربوط به قرارداد واگذاری است به عنوان فیلد تعیین کننده نحوه نمایش استفاده کرد.


 

4 گزارشگیری

در بخش قبل (نمایش و پردازش نتایج) کلیه کارهایی که با یک مجموعه رکورد اطلاعاتی (نتایج یک جستجو و یا رکورد‌های مرتبط با یک مجموعه نتایج دیگر) انجام می‌شود تا به نیاز اطلاعاتی کاربر پاسخ داده شود تشریح شد. در این بخش نحوه تولید گزارش از این نتایج و همچنین ذخیره روال تولید و اجرای مجدد گزارشات توضیح داده می‌شود.

4-1 تولید گزارش جدید

به منظور تولید یک گزارش از رکوردهای مربوط به یک لایه یا جدول اطلاعاتی ابتدا باید این اطلاعات در قالب یک مجموعه نتایج در پنجره نتایج وجود داشته باشد. قبل از شروع تولید گزارش می‌توان اعمالی مانند اتصال به جداول مرتبط، اعمال فیلتر و همچنین افزودن ستون‌های محاسباتی را متناسب با نیاز بر روی این نتایج انجام داد. برای تولید گزارش دکمه "گزارش" () را در بالای جدول نتایج کلیک کنید تا پنجره گزارش نمایش داده شود.

در ادامه مراحل مختلف تولید گزارش در قالب یک مثال تشریح می‌شود. در این مثال فرض می‌شود که مجموعه نمایش مربوط به اطلاعات لایه قطعه است که اطلاعات قرارداد واگذاری نیز به آن‌ها اضافه (متصل) شده است. شکل 36 اولین صفحه پنجره گزارش را نمایش می دهد.

شکل 36: پنجره تولید گزارش (تعیین عنوان)

در این صفحه می‌توانید عنوان گزارش و همینطور توضیحات لازم دیگر را وارد کنید و با زدن دکمه "بعد >" وارد مرحله بعد شوید.

شکل 37: پنجره تولید گزارش (تعیین ستون‌های گزارش)

در این مرحله می‌توانید ستون‌هایی از جدول نتایج را که برای گزارش لازم دارید انتخاب کنید. با تعیین حداقل یک ستون می‌توانید گزارش را ایجاد کنید برای این کار روی دکمه "تایید" کلیک کنید تا گزارش مورد نیاز تولید شود.

شکل 38: تولید گزارش (گزارش ساده)

شکل 38 نمونه خروجی یک گزارش ساده را نمایش می‌دهد. در این پنجره می‌توانید با استفاده از گزینه "نسخه چاپی" گزارش را در یک صفحه مجزا که مناسب برای ذخیره‌سازی و یا چاپ می‌باشد ببینید. با کلیک بر روی گزینه "نسخه Excel" امکان دانلود یک فایل Excel حاوی این گزارش فراهم می‌شود. از طریق گزینه "ذخیره گزارش" نیز می‌توان گزارش را برای استفاده‌های بعدی ذخیره کرد که در بخش ذخیره گزارش تشریح می‌شود.

با انتخاب دکمه "تنظیمات گزارش" پنجره تنظیمات گزارش مجددا نمایش داده می‌شود. در ادامه تنظیمات بیشتر مربوط به گزارش را انجام می‌دهیم. پس از صفحه تعیین ستون‌های گزارش با کلیک بر روی دکمه "بعد >" صفحه مربوط به گروه‌بندی نمایش داده می‌شود. در این قسمت می‌توان اطلاعات گزارش را بر اساس مقادیر یک یا چند ستون دسته بندی نمود.

شکل 39: پنجره تولید گزارش (گروه‌بندی)

در شکل 39 ستون گروه کاربری به عنوان ملاک دسته بندی تعیین شده است. در شکل 40 خروجی نمونه نمایش داده شده است.

شکل 40: تولید گزارش (گروه‌بندی)

بعد از صفحه گروهبندی، صفحه مربوط به مرتب‌سازی ستون‌ها و تنظیمات نمایشی آن‌ها قرار دارد.

شکل 41: پنجره تولید گزارش (مرتب‌سازی)

در این صفحه می‌توانید در صورت نیاز عنوان یک ستون را تغییر دهید و یا ترتیب نمایش رکوردها را بر اساس مقادیر یک ستون مشخص کنید. در مورد ستون‌هایی که دارای مقادیر عددی هستند می‌توانید فرمت نمایش عدد را تعیین کنید. برای مثال فرمت "0.00" بیان می کند که عدد با دو رقم اعشار نمایش داده شود و یا فرمت "0" بیانگر اینست که اعداد به صورت غیر اعشار نمایش داده شوند.

بعد از صفحه مرتب‌سازی، صفحه جمعبندی قرار دارد(شکل 42). در این صفحه می‌توانید  برای ستون‌های مورد نظرتان پارامترهای آماری (تعداد، مجموع، میانگین، کمترین، بیشترین و...) را در گروه‌های در نظر گرفته شده محاسبه کنید.

شکل 42: پنجره تولید گزارش (جمعبندی)

با انتخاب هر گروه از فهرست "گروه‌های موجود"، پارامترهای مورد نظرتان را برای هر فیلد تعیین کنید. شکل 43 نمونه خروجی جمعبندی را نمایش می‌دهد.

شکل 43: تولید گزارش (نتایج جمع بندی)

چنانچه  فقط به نتایج جمعبندی احتیاج دارید باید در صفحه جمعبندی گزینه "اقلام محاسباتی به صورت جدول نمایش داده شوند" را انتخاب کنید.(شکل 44)

شکل 44: پنجره تولید گزارش (نمایش نتایج جمعبندی به صورت جدول)

شکل 45 نمونه خروجی مربوط به نمایش نتایج جمعبندی را نمایش می‌دهد.

شکل 45: تولید گزارش (نمایش نتایج جمعبندی به صورت جدول)

 

 

4-2 ذخیره گزارش

پس از تولید یک گزارش می‌توان روال منتهی به تولید آن و یا فقط نتایج آن را ذخیره نمود. برای این کار دکمه "ذخیره گزارش" را کلیک کنید تا پنجره‌ای مانند شکل 46 نمایش داده شود.

شکل 46: ذخیره گزارش

در این پنجره ابتدا نوع ذخیره‌سازی را مشخص کنید. انتخاب گزینه "گزارش" موجب ذخیره‌سازی روال تولید (جستجو، اتصال، فیلتر و...) گزارش می‌شود. این گزینه این امکان را می‌دهد که در هر بار اجرای مجدد گزارش، از آخرین وضعیت اطلاعات موجود و یا مجموعه جدیدی از اطلاعات (که توسط ابزار جستجو مشخص می‌شود) برای تولید گزارش جدید استفاده شود. در حالت دیگر انتخاب گزینه "نتایج" موجب ذخیره‌سازی فقط نتایج گزارش فعلی برای مشاهده در آینده می‌شود.

بعد از تعیین نوع ذخیره‌سازی نام گزارش را تعیین کنید. به منظور دسته‌بندی گزارشات در فهرست گزارشات آماده می‌توانید نام دسته‌ای که گزارش در آن قرار می‌‌‌گیرد را مشخص کنید.

به صورت پیشفرض گزارش فقط برای استفاده کاربر جاری ذخیره خواهد شد. ولی چنانچه کاربر جاری مدیر سامانه باشد می‌تواند با انتخاب گزینه "ذخیره عمومی برای همه کاربران" گزارش را برای استفاده همه کاربران زیر مجموعه خود ذخیره کند.

انتخاب گزینه "هنگام اجرا پنجره جستجو نمایش داده شود" به کاربر این امکان را می‌دهد که گزارش را برای مجموعه رکوردهای مورد نظر خود اجرا کند. یعنی کاربر می‌تواند با تغییر شرایط جستجو رکوردهای ورودی به روال تولید گزارش را مشخص کند.


 

5 ویرایش

تداوم استفاده و کارایی یک سامانه اطلاعاتی نیازمند صحت و به‌روز بودن اطلاعات پایگاه داده آن می‌باشد. و این امر با پایِش مداوم اطلاعات و ثبت تغییرات لازم در پایگاه داده توسط کارشناسان مسئول حاصل می‌شود. به منظور اعمال تغییرات در پایگاه داده سامانه اطلاعات مکانی شهرهای جدید کاربران می‌توانند متناسب با سطح دسترسی تعیین شده برای آن‌ها از ابزار ویرایش استفاده کنند. البته علاوه بر امکان ویرایش مستقیم اطلاعات، بکارگیری فرآیندهای  کاری طراحی شده نیز در بهنگام نگهداری اطلاعات بخش‌های مختلف کمک زیادی می‌کند.

در ادامه ابزار لازم برای ویرایش مستقیم اطلاعات تشریح می‌شود. ذکر این نکته نیز ضروری است که از این ابزار در فرآیندهای مختلف نیز به صورت خاص‌تر استفاده خواهد شد.

5-1 ابزار ویرایش

با انتخاب ابزار ویرایش () از نوار ابزار اصلی، پنجره ویرایش نمایش داده می‌شود. شکل 47 ساختار کلی این پنجره را نمایش می‌دهد.

شکل 47: پنجره ویرایش اطلاعات

به منظور ویرایش اطلاعات ابتدا باید اقلام اطلاعاتی در این پنجره نمایش داده شوند. برای این منظور می‌توان از گزینه‌های "انتخاب از روی نقشه" و یا "جستجو" استفاده کرد. علاوه بر این ممکن است در بعضی از مواقع (مثلا بهنگام استفاده در بعضی از فرآیندها) نرم‌افزار، اطلاعاتی را که باید توسط کاربر ویرایش شود به طور خودکار در این پنجره نمایش دهد.

برای شروع کار ابزار  را انتخاب کنید. سپس بر روی عوارض روی نقشه کلیک کنید. پس از این کار عوارض محدوده کلیک شما در قسمت راست پنجره ویرایش (مانند استفاده از ابزار اطلاعات عارضه) به صورت یک ساختار درختی فهرست می‌شوند. عوارض یا رکوردهای اطلاعاتی مربوط به هر لایه یا جدول در یک شاخه با نام لایه یا جدول مربوط به خود دسته بندی می‌شوند. شکل 48 نمونه این اطلاعات را نمایش می‌دهد.

شکل 48: پنجره ویرایش اطلاعات (انتخاب از روی نقشه)

با کلیک بر روی هر عارضه یا رکورد اطلاعاتی، فهرست اقلام اطلاعاتی آن در سمت چپ نمایش داده می‌شود. چنانچه کاربر مجاز به ویرایش این اقلام باشد، می‌تواند آن‌ها را ویرایش نماید. با ویرایش هر قلم یک خط آبی رنگ بر روی نام قلم کشیده می‌شود تا کاربر متوجه شود کدام اقلام را ویرایش کرده است. همچنین یک خطچین آبی رنگ زیر رکورد مربوط و نام لایه یا جدول، ترسیم می‌شود تا مشخص باشد کدام یک از عوارض یا لایه‌ها تغییر کرده‌اند و نیاز به ذخیره سازی دارند(شکل 49).   

شکل 49: پنجره ویرایش اطلاعات (ویرایش اقلام توصیفی)

برای ذخیره تغییرات کافی است بر  روی نام لایه و یا رکورد مورد نظر کلیک کنید و در صورت فعال بودن دکمه "ذخیره" () در نوارابزار ویرایش (بالای فهرست رکوردها) از آن برای ذخیره تغییرات استفاده نمایید. پس از ذخیره کردن اطلاعات، اقلام اطلاعاتی رکورد یا رکوردهای ذخیره شده به منظور اطمینان از ذخیره سازی درست مجددا بازیابی می‌شوند. علاوه بر این در هر زمان می‌توان با استفاده از دکمه "بازیابی" () اطلاعات یک رکورد را مجددا از روی پایگاه داده بازیابی نمود.

از دکمه "حذف" () واقع در نوارابزار ویرایش برای حذف یک رکورد و یا کلیه رکوردهای فهرست شده یک لایه یا جدول استفاده کنید. پس از انتخاب این دکمه یک سوال مبنی بر تایید حذف اطلاعات پرسیده می‌شود که در صورت تایید، اطلاعات مورد نظر از پایگاه داده حذف می‌شود.

برای افزودن رکورد جدید کافی است بر روی نام یک لایه یا جدول و یا یکی از رکوردهای موجود از یک لایه یا جدول کلیک کنید تا دکمه  "رکورد جدید" () در نوارابزار ویرایش فعال شود. با کلیک بر روی این دکمه یک رکورد خالی به فهرست لایه یا جدول مورد نظر افزوده می‌شود(شکل 50).

شکل 50: پنجره ویرایش اطلاعات (افزودن رکورد جدید)

پس از این‌که کلیه اقلام اطلاعاتی مورد نیاز رکورد جدید را وارد کردید با ذخیره آن، اطلاعات در پایگاه داده ثبت می‌شود. در مورد عوارض جدید، شکل هندسی عارضه نیز باید ترسیم شود که در بخش ویرایش هندسه عوارض تشریح شده است.

در کنار اقلام توصیفی که برای هر رکورد اطلاعاتی در نظر گرفته شده است، این امکان وجود دارد که مستندات دیگری نیز در قالب یک یا چند فایل به آن رکورد پیوست شود. این فایل‌های پیوست شده در هر زمان که نیاز باشد قابل بارگذاری (ِDownload) توسط کاربران مجاز خواهد بود. برای نمایش و یا افزودن فایل‌های پیوست در پنجره ویرایش کافی است پس از انتخاب رکورد اطلاعاتی، صفحه "پیوست‌ها" را انتخاب کنید(شکل 51).

شکل 51: پنجره ویرایش اطلاعات (پیوست‌ها)

در این صفحه (شکل 51) فهرست پیوست‌های مربوط به رکورد جاری نمایش داده می‌شود. شما می‌توانید فایل‌های دیگری به این فهرست اضافه کنید و یا پیوست‌های موجود را حذف کنید. برای افزودن یک پیوست، فایل پیوست را انتخاب کنید، یک توضیح برای فایل وارد کنید و دکمه "افزودن به فهرست پیوست‌ها" را کلیک کنید. دقت کنید که تا موقعی که اطلاعات رکورد جاری را ذخیره نکنید، تغییرات اعمال شده در پیوست‌ها نیز در پایگاه داده ثبت نمی‌شود.

5-2 ویرایش مکانی (ویرایش هندسه عوارض)

به هنگام ویرایش یک عارضه، شکل هندسی (اطلاعات مکانی) آن را نیز می‌توان به عنوان یکی از اقلام اطلاعاتی آن عارضه ویرایش و یا در مورد عوارض جدید ترسیم نمود (شکل 52).

شکل 52: ویرایش هندسه عوارض

برای شروع ترسیم یا ویرایش هندسه عارضه در حال ویرایش، لینک "ترسیم" یا "ویرایش هندسه" که در مقابل فیلد "شکل هندسی" قرار دارد را کلیک کنید تا پنجره ویرایش هندسه مانند شکل 53 نمایش داده شود.

شکل 53: پنجره ویرایش مکانی

در این پنجره می‌توانید موقیعت مکانی یک عارضه را ترسیم و یا ویرایش نمایید.

برای ترسیم یک عارضه جدید از ابزار "ترسیم شکل جدید" () استفاده کنید. پس از انتخاب این ابزار بر روی نقشه شکل مورد نظر را ترسیم کنید. در حالتی که نوع عارضه نقطه‌ای باشد، با یک‌بار کلیک بر روی موقعیت عارضه، نقطه جدید ترسیم خواهد شد و در حالتی که عارضه از نوع خطی و یا سطحی باشد با هر بار کلیک یک راس عارضه ترسیم خواهد شد. در این حالت برای پایان ترسیم خط یا چندضلعی از دابل کلیک استفاده کنید.

با استفاده از ابزار "انتخاب از روی نقشه" () می‌توانید از شکل هندسی عوارض موجود برای عارضه جدید کپی‌برداری کنید. بعد از انتخاب این ابزار پنجره اطلاعات عوارض نمایش داده می‌شود. چنانچه عارضه مورد نظر در فهرست عوارض این پنجره وجود نداشت، با کلیک بر روی عارضه (روی نقشه) آنرا به پنجره اطلاعات اضافه کنید. سپس با چک زدن () کنار نام عارضه، آن را انتخاب کنید و تایید نمایید تا شکل هندسی آن عارضه به عنوان شکل مورد ویرایش پنجره ویرایش هندسه قرار بگیرد.

برای ویرایش رئوس یک شکل موجود می‌توانید از ابزار "ویرایش شکل" () استفاده کنید. پس از انتخاب این ابزار رئوس شکل ترسیم شده به صورت دایره‌های کوچکی نمایش داده می‌شود که می‌توانید هر یک از آن‌ها را توسط نشانگر ماوس جابجا کنید، با کلیک راست روی هر رأس ، آن را حذف کنید و یا با جابجایی رأس‌های مجازی (که بین هر دو رأس موجود به صورت کمرنگ نمایش داده می‌شود)، رئوس جدیدی به شکل موجود اضافه کنید(شکل 54).

شکل 54: ویرایش رئوس شکل

با استفاده از ابزار "جابجایی شکل" () می‌توانید شکل ترسیم شده را جابجا کنید. برای این کار پس از انتخاب ابزار ()، توسط نشانگر ماوس، بر روی شکل ترسیم شده کلیک کنید و ضمن نگه داشتن دکمه چپ ماوس، شکل ترسیم شده را جابجا کنید.

برای فعال کردن اسنپ به اشکال دیگر می‌توانید از گزینه‌های "اسنپ به نقاط و رئوس" () و "اسنپ به خطوط" () استفاده کنید. لازم به یادآوری است که فقط به اشکالی می‌توان اسنپ کرد که بر روی نقشه ترسیم شده باشند. برای این کار می‌توانید از ابزار اطلاعات عارضه و گزینه "نمایش روی نقشه" استفاده کنید و کلیه عوارضی را که به اسنپ به آن‌ها نیاز دارید بر روی نقشه نمایش دهید.

علاوه بر اینکه می‌توانید از نشانگر ماوس برای ترسیم و تغییر اشکال استفاده کنید، می‌توانید در قسمت مختصات، مختصات دقیق نقاط و رئوس اشکال را به صورت دستی وارد کنید.

در صورتی که اشکال ترسیمی در قالب Shapefile  موجود باشند می‌توانید آن‌ها را توسط ابزار  (در پنجره اطلاعات) بر روی نقشه نمایش دهید و سپس با استفاده از ابزار "انتخاب از روی نقشه" () شکل  هندسی هر یک از آن‌ها را جایگزین شکل ترسیمی جاری کنید.

5-3 ویرایش اطلاعات مرتبط

امکانات ویرایشی موجود در پنجره اطلاعات به کاربر امکان ویرایش اطلاعات مرتبط به رکورد مورد ویرایش را نیز به صورت سلسله مراتبی فراهم می‌کند. همچنین ابزارهای لازم برای برقراری و یا حذف ارتباط بین رکورهای مورد ویرایش و سایر اطلاعات موجود در پایگاه داده در این پنجره وجود دارد.

شکل 55: ویرایش اطلاعات مرتبط

به عنوان نمونه شکل 55 نحوه ویرایش اطلاعات قیمت‌گذاری مربوط به یک قطعه را نمایش می‌دهد. برای ذخیره می‌توان فقط تغییرات رکورد مربوط به قیمت‌گذاری را ذخیره کرد و یا اینکه با انتخاب قطعه مربوط و ذخیره آن، کلیه تغییرات اطلاعات قطعه و همچنین ارتباطات زیر مجموعه آن را ذخیره کرد.

برای افزودن یک رکورد مرتبط جدید کافی است روی رابطه مورد نظر دابل کلیک کنید تا ابزارهای مربوطه فعال شوند. پس از فعال شدن این ابزارها از دکمه "رکورد جدید" () برای افزودن یک رکورد خالی جدید که مرتبط با رکورد اصلی است استفاده کنید(شکل 56).

شکل 56: ویرایش اطلاعات مرتبط (افزودن رکورد جدید)

برای افزودن رکورد مرتبط که در جداول یا لایه‌های دیگر موجود هستند روی رابطه مورد نظر دابل کلیک کنید تا ابزارهای مربوطه فعال شوند. پس از فعال شدن ابزارها می‌توانید از دکمه "انتخاب اطلاعات مرتبط از روی نقشه" () و یا دکمه "انتخاب اطلاعات مرتبط از طریق جستجو" () به منظور تعیین رکوردهای مرتبط استفاده کنید.

در حالت اول بعد از انتخاب  بر روی نقشه و عوارض مورد نظر کلیک کنید تا فهرست عوارض انتخاب شده اطلاعات نمایش داده شود. رکوردهای قابل انتخاب با نمایش یک گزینه چک () در کنار نامشان مشخص خواهند بود. لازم نیست که این رکورد‌ها مستقیما انتخاب شوند، بلکه می‌توان از طریق دنبال کردن روابط موجود بین اطلاعات به رکورهای مورد نظر رسید.  با انتخاب رکوردهای مورد نظر و تایید انتخاب، آن‌ها به رکورد مورد ویرایش مرتبط خواهند شد. برای مثال در شکل 57 برای افزودن یک محله به فهرست محله‌های مرتبط با قطعه مورد ویرایش، با کلیک بر روی نقشه، یک عارضه فاز انتخاب شده است و سپس محله مورد نظر از فهرست محله‌های آن فاز انتخاب شده است.

شکل 57: ویرایش اطلاعات مرتبط (انتخاب رکوردهای مرتبط)

 

برای حذف ارتباط بین عوارض از دکمه "حذف رابطه" () استفاده کنید. حذف رابطه فقط ارتباط بین عوارض را حذف می‌کند، و اطلاعات اصلی در جداول خود باقی می‌مانند. دقت کنید که در مواقعی که نیاز به این اطلاعات مرتبط وجود ندارد از دکمه "حذف" () استفاده کنید تا ضمن حذف رابطه، اطلاعات غیر ضروری در جداول مرتبط باقی نمانند.

 


 

6 فرآیندها

در این سامانه منظور از فرآیند (Workflow) عبارت است از مجموعه فعالیت‌های تفکیک شدهای که طی مراحلی با ترتیب مشخص توسط اشخاص مسئول به منظور رسیدن به هدفی خاص بر روی اطلاعات مورد نظر انجام می‌شود.

روال کار یک فرآیند به این صورت است که در مرحله (گام) نخست یک کاربر که مجاز به شروع آن فرآیند است، فرآیند را آغاز می کند. در شروع فرآیند اقدامات اولیه مورد نیاز انجام می‌شود و ادامه کار فرآیند به کاربر دیگر واگذار می‌شود. در هر مرحله کاربر مسئول اقدامات لازم را انجام می‌دهد و متناسب با نوع اقدام فرآیند را برای کاربر دیگر ارسال می‌کند تا فرآیند به انتها برسد.

6-1 مدیریت فرآیندها

انتخاب نماد ، از نوارابزار اصلی نقشه، پنجره مدیریت فرآیندها را نمایش می‌دهد(شکل 58).

شکل 58: مدیریت فرآیندها

در این پنجره فهرست فرآیندهای مختلف سامانه در حوزه‌های مختلف کاری نمایش داده می‌شود. با انتخاب نام هر فرآیند، کلیه فرآیندهایی از نوع فرآیند انتخاب شده که کاربر در آن‌ها دخالتی داشته و یا دارد ,   در سه دسته "ورودی"، "در دست اقدام" و "پایان یافته" نمایش داده می‌شود. فرآیندهایی که برای کاربر جاری ارسال شده‌اند و منتظر اقدام از طرف او هستند در دسته "ورودی" قرار می‌گیرند. به منظور آگاهی کاربر از اینکه آیا کاری (فرآیندی) برای او ارسال شده است یا نه، تعداد فرآیندهای ورودی هر حوزه کاری در کنار نام آن نمایش داده می‌شود. کاربر می‌تواند با استفاده از دکمه "بازیابی مجدد" () از آخرین درخواست‌های رسیده آگاه شود. آن دسته از فرآیندهایی که کاربر جاری در مرحله‌ای از آن اقدامی انجام داده است در دسته "در دست اقدام" فهرست می‌شوند. کاربر جاری می‌تواند وضعیت یک فرآیند و مجری فعلی آن را در این فهرست مشاهده کند. فرآیندهایی نیز که کاربر در آن‌ها دخالت داشته است و به پایان رسیده اند در بخش "پایان یافته" نمایش داده می‌شوند.

  6-1-1 شروع یک فرآیند جدید

چنانچه کاربر مجاز به شروع یک فرآیند خاص باشد، می‌تواند نوع فرآیند مورد نظر را در فهرست فرآیندها (سمت راست پنجره مدیریت فرآیندها) انتخاب کند و در صورت فعال بودن دکمه "آغاز فرآیند جدید" ()، آنرا کلیک کند. پس از این کار پنجره خصوصیات فرآیند نمایش داده می‌شود. شکل 59 نمونه این پنجره که مربوط به شروع فرآیند واگذاری می‌باشد را نمایش می‌‌دهد.

شکل 59: شروع یک فرآیند

پنجره خصوصیات فرآیند دارای چند بخش است که متناسب با نوع و مرحله هر فرآیند محتویات آن‌ها متغیر خواهد بود.

مشخصات کلی فرآیند مانند نام فرآیند، نام مرحله (گام) فعلی، نوع اقدامات قابل انجام و نام کاربر گیرنده در بخش "گردش کار" نمایش داده می‌شود.

متناسب با نوع اقدامی که انتخاب می‌شود، در قسمت "عملیات" واسط کاربر مورد نیاز بمنظور نمایش و دریافت اطلاعات از کاربر نشان داده می‌شود(شکل 60).

شکل 60: شروع یک فرآیند(عملیات)

علاوه بر اطلاعاتی که واسط کاربر هر فرآیند برای ثبت در پایگاه داده از کاربر دریافت می‌کند، کاربر می‌تواند توضیحاتی تکمیلی را در مورد فرآیند جاری در قسمت "توضیحات" (شکل 61) وارد کند.

شکل 61: شروع یک فرآیند(توضیحات)

متنی که کاربر در قسمت توضیحات وارد می‌کند، در پایگاه داده اطلاعات ذخیره نمی‌شود، بلکه فقط به عنوان سوابق مربوط به مرحله جاری از فرآیند در حال انجام، ذخیره و در مراحل بعدی به کاربران نمایش داده می‌شود.

مانند بخش توضیحات، کاربران می‌توانند علاوه بر اطلاعاتی که از آن‌ها به منظور انجام عملیات دریافت می‌شود، مستنداتی را نیز در قالب فایل به فرآیند مورد نظر پیوست کند. لازم به ذکر است که پیوست مستندات در این بخش الزامی نیست ولی ممکن است واسط کاربر مربوط به بخش "عملیات" پیوست مستندات خاصی را متناسب با نوع فرآیند الزام کند.

شکل 62: شروع یک فرآیند(پیوست‌ها)

شکل 62 صفحه مربوط به پیوست فایل را نشان می‌دهد. در این پنجره کاربر می‌تواند با انتخاب فایل مورد نظر و وارد کردن توضیحات مربوط به آن و سپس کلیک دکمه "افزودن به فهرست پیوست‌ها"، آن فایل را به فرآیند جاری پیوست کند.

  6-1-2 بررسی واقدام بر روی یک فرآیند ورودی

همانطور که قبلا گفته شد، با انتخاب هر نوع از فرآیندهای فهرست شده در پنجره مدیریت فرآیندها، فرآیندهای رسیده برای کاربر جاری در قسمت "ورودی" به صورت یک جدول نمایش داده می‌شوند. در این جدول شناسه فرآیند، وضعیت آن، فرستنده، تاریخ شروع و کاربر شروع کننده آن نمایش داده می‌شود. در ابتدای هر سطر از جدول یک لینک با نام "بررسی و اقدام" وجود دارد که با کلیک بر روی آن پنجره خصوصیات فرآیند نمایش داده می‌شود که در آن می‌توانید اقداماتی که به شما محول شده است را انجام دهید.

شکل 63: بررسی و اقدام بر روی یک فرآیند

شکل 63 نمونه این پنجره را برای یکی از مراحل فرآیند واگذاری نمایش می‌‌دهد. علاوه بر بخش‌های "گردش کار"، "عملیات"، "توضیحات" و "پیوست‌ها" که در قسمت قبل (شروع یک فرآیند جدید) تشریح شدند یک بخش با نام "سابقه" در این پنجره وجود دارد که کلیه اعمالی که قبلا توسط کاربران مختلف بر روی این فرآیند انجام شده است را نمایش می‌دهد.

شکل 64: بررسی و اقدام بر روی یک فرآیند (مشاهده سوابق)

شکل 64 نمونه ای از پنجره سوابق را برای یک قرارداد واگذاری فرضی نمایش می‌دهد. کاربر می‌تواند ضمن مرور کارهای انجام شده بر روی فرآیند مورد نظر نسبت به ادامه کار تصمیم‌های لازم را بگیرد. در صورت نیاز می‌توان با استفاده از دکمه "نسخه چاپی" ()، یک صفحه قابل چاپ یا ذخیره‌سازی از اطلاعات این بخش را دریافت نمود. فعال بودن گزینه "نمایش مقادیر ویرایش شده"، موجب نمایش مقادیر قبلی اقلام اطلاعاتی تغییر داده شده در هر مرحله در کنار مقادیر جدید می‌شود. 

  6-1-3 ابزارهای عمومی

در بخش‌های مختلف ورود اطلاعات فرآیندها توسط کاربر، متناسب با نیاز ابزارهای مختلفی استفاده می‌شود. در این بخش ابزارهای را که در جاهای مختلف استفاده می‌شوند، بدلیل جلوگیری از تکرار تشریح می‌کنیم.

             6-1-3-1 ابزار انتخاب یا ورود اطلاعات اشخاص

کلیه اطلاعات مربوط به اشخاصی که در پایگاه داده شهرهای جدید به هرصورت نقشی دارند، در یک جدول با عنوان "شخص" نگهداری می‌شود. هر رکورد از این جدول (یعنی یک شخص) ممکن است با انواع مختلفی از اطلاعات دیگر ارتباط داشته باشد. مثلا یک شخص ممکن است در یک پرونده حقوقی نقش شاکی داشته باشد و در یک قرارداد واگذاری نیز نقش خریدار و همینطور ممکن است همان شخص در یک پروژه به عنوان مهندس ناظر دخالت داشته باشد. به این ترتیب از تکرار اطلاعات شخص در جاهای مختلف جلوگیری می‌شود و در ضمن به راحتی می‌شود کلیه اطلاعاتی که یک شخص با آن‌ها مرتبط هست را بازیابی نمود.

در قسمت‌های مختلفی از واسط کاربر سامانه نیاز به انتخاب یا ورود اطلاعات شخص یا اشخاصی می‌باشد. در همه این موارد از یک پنجره با ساختار یکسان برای جستجو و یا ورود اطلاعات اشخاص استفاده می‌شود. شکل 65 نمونه‌ای از این پنجره را (برای تعیین شخص یا اشخاصی به عنوان کارشناس) نمایش می‌دهد.

شکل 65: انتخاب یا ورود اطلاعات اشخاص حقیقی یا حقوقی

در این پنجره ابتدا مشخصات اصلی شخص مورد نظر را وارد کنید و سپس دکمه "افزودن به فهرست" را بزنید تا نرم افزار شخص مورد نظر را در پایگاه داده جستجو کند. در صورتی که رکورد یا رکوردهایی متناسب با اطلاعات وارد شده پیدا شود، در بخش "فهرست رکوردها" نمایش داده می‌شود و چنانچه رکوردی پیدا نشود ضمن نمایش یک پیغام ، امکان وارد کردن اطلاعات را به عنوان یک رکورد جدید فراهم می‌کند. با انتخاب رکورد یا رکوردهای مورد نظر (متناسب با تعداد رکورد مورد نیاز) دکمه "تایید" در پایین این پنجره نمایش داده خواهد شد که با کلیک آن، این پنجره بسته می‌شود و اطلاعات انتخاب شده در قسمت مورد نیاز از پنجره فرآیندها درج می‌شود. لازم به یادآوری است که در صورتی که اطلاعات یک شخص جدید را وارد کرده باشید، این اطلاعات تا زمانی که فرآیند را ذخیره نکنید به پایگاه داده انتقال داده نمی‌شوند.

             6-1-3-2 انتخاب از روی نقشه

در بعضی از موارد که نیاز به انتخاب یک یا چند رکورد از یک لایه یا جدول وجود دارد، امکان استفاده از ابزاری با نام "انتخاب از روی نقشه" و یا "افزودن از روی نقشه" در نظر گرفته شده است. پس از انتخاب این ابزار کاربر می‌تواند بر روی نقشه کلیک کند تا عوارضی از نقشه که در محل کلیک وجود دارد در پنجره اطلاعات عارضه نمایش داده شود. حال کاربر می‌تواند از میان عوارض فهرست شده در این پنجره، عوارض (یا رکوردهای  اطلاعاتی مربوط به آن‌ها) را به تعداد مورد نیاز انتخاب کند. برای انتخاب رکوردهای مجاز در پنجره اطلاعات یک چکباکس () در کنار هر رکورد نمایش داده می‌شود که باید آنرا انتخاب کرد(). ذکر این نکته لازم است که در مواقعی که رکورد مورد جستجو متعلق به یک لایه نیست می‌توان از طریق ارتباطات موجود به رکورد یا رکوردهای مورد نظر رسید. مثلا برای انتخاب یک قرارداد واگذاری می‌توان قطعه‌ی مربوط به آن قرارداد را انتخاب کرد و سپس قرارداد مورد نظر را از فهرست قرارداد‌های مرتبط با آن قطعه انتخاب نمود. شکل 66 نمونه‌ای از این حالت را نمایش می‌دهد.

شکل 66: انتخاب از روی نقشه

پس از انتخاب رکورد یا رکوردهای مورد نظر  چنانچه تعداد رکوردهای انتخاب شده در حد مجاز ( متناسب با نیاز در هر قسمت از واسط کاربر مربوطه) باشد. دکمه "تایید" نمایش داده می‌شود.

             6-1-3-3 انتخاب از طریق جستجو

علاوه بر انتخاب رکوردهای مورد نیاز از روی نقشه، این امکان نیز وجود دارد که از ابزار جستجو برای انتخاب رکوردها استفاده کرد. این ابزار معمولا با عنوان "جستجو" در کنار ابزار "انتخاب از روی نقشه" وجود دارد. با انتخاب این ابزار پنجره جستجو مانند شکل 67 نمایش داده می‌شود.

شکل 67: انتخاب از طریق جستجو

در این پنجره نام جدول یا لایه‌ای که جستجو باید در آن انجام شود به صورت پیشفرض انتخاب می‌شود. کاربر می‌بایست اطلاعات مورد نیاز به منظور یافتن اطلاعات مورد نظر را وارد کند و دکمه "انجام جستجو" را کلیک کند. نتایج جستجو در پنجره اطلاعات نمایش داده می‌شود و کاربر می‌تواند شبیه حالت استفاده از ابزار "انتخاب از روی نقشه"، رکورد‌های مورد نظرش را انتخاب نماید.

6-2 فرآیند درخواست ثبت ویرایش

توسط این فرآیند یک کاربر که مجاز به ویرایش مستقیم پایگاه داده نیست، می‌تواند تغییرات مورد نیازش را برای ثبت در پایگاه داده برای یک کاربر مجاز ارسال کند. گردش کلی این فرآیند در شکل 68 نمایش داده شده است.

شکل 68: فرآیند درخواست ثبت ویرایش

مراحل این فرآیند به شرح زیر می‌باشد:

  6-2-1 شروع (تعیین تغییرات و ارسال برای ثبت):

با شروع این فرآیند، پنجره آغاز فرآیند درخواست ثبت تغییرات نمایش داده می‌شود(شکل 69).

شکل 69 :فرآیند درخواست ثبت تغییرات (شروع)

در این پنجره در قسمت گردش کار نوع اقدام و کاربر گیرنده (تایید کننده تغییرات درخواستی) را مشخص کنید. در بخش عملیات با استفاده از ابزار ویرایش عمومی، فهرست تغییرات را تعیین کنید. برای این کار دکمه "ابزار ویرایش" را کلیک کنید تا پنجره ابزار ویرایش نمایش داده شود. در این پنجره می‌توانید با استفاده از ابزارهای موجود کلیه تغییرات و ویرایشات لازم را انجام دهید. تفاوت این حالت با حالت ویرایش مستقیم اینست که با هر بار ثبت تغییرات (ذخیره یا حذف) به جای اینکه تغییرات در پایگاه داده ذخیره شود به صورت یک فهرست درخواستی در پنجره مربوط به فرآیند افزوده می‌شود.

شکل 70: فرآیند درخواست ثبت تغییرات (فهرست تغییرات)

در شکل 70 نمونه درخواست ذخیره برای تغییرات در اطلاعات یک قطعه و اطلاعات مربوط به قیمتگذاری آن قطعه و همچنین حذف رابطه یک قرار داد واگذاری با یک قطعه به فهرست تغییرات افزوده شده‌ است. کاربر می‌تواند با کلیک مجدد دکمه "ابزار ویرایش" درخواست‌های دیگری به این فهرست اضافه کند و یا با استفاده از دکمه "حذف از فهرست" در پایین هر درخواست، آنرا از فهرست حذف کند. با کلیک دکمه "ذخیره شود" این فرآیند برای کاربر گیرنده (تایید کننده تغییرات) ارسال می‌شود.

  6-2-2 منتظر تایید و ثبت تغییرات:

گروه مجری: تایید کننده

در این مرحله درخواست تغییرات برای کاربر تایید کننده رسیده است و این کاربر با بررسی تغییرات درخواست شده می‌تواند هر یک از آن‌ها را تایید یا رد کند(شکل 71). در صورتی که همه درخواست‌ها تایید شده باشد این کاربر می‌تواند با انتخاب نوع اقدام "تایید و ثبت تغییرات" و ذخیره فرآیند، تغییرات درخواستی را در پایگاه داده اعمال کند. و در صورت عدم تایید همه تغییرات، باید نوع اقدام "بازگشت" را انتخاب کند و دکمه ذخیره فرآیند را کلیک کند تا فرآیند برای اصلاح یا انصراف به کاربر درخواست کننده ارسال شود.

شکل 71: فرآیند درخواست ثبت تغییرات (تایید یا برگشت برای اصلاح)

  6-2-3 بازبینی و ارسال مجدد برای ثبت

گروه مجری: ویرایش کننده

چنانچه کاربر تایید کننده به هر علتی یک یا چند مورد از موارد درخواست ویرایش را رد کرده باشد، فرآیند به این مرحله رسیده است. در این مرحله ویرایشگر می‌تواند، با انتخاب نوع اقدام "انصراف" از ادامه فرآیند منصرف شود و یا با انجام تغییرات لازم، درخواست را برای تایید و اعمال، مجددا ارسال کند.

توجه: منظور از انتخاب نوع اقدام "انصراف" در این مرحله این است که کاربر از ادامه فرآیند منصرف می‌شود و فرآیند به پایان می‌رسد. دکمه انصراف در پایین این پنجره فقط موجب بسته شدن پنجره بدون ثبت تغییرات و یا ارسال فرآیند می‌شود. و کاربر می‌تواند در آینده دوباره این فرآیند را بررسی کند و اقدام لازم را انجام دهد.

6-3 فرآیند‌های واگذاری

یکی از مهمترین فعالیت‌های شرکت‌های عمران شهرهای جدید واگذاری قطعات آماده به متقاضیان می‌باشد. به‌روز نگهداشتن اطلاعات واگذاری می‌تواند تاثیر زیادی در صحت برآوردها و تحلیل‌های آماری و گزارشات مالی داشته باشد. فرآیندهای واگذاری برای همین منظور طراحی شده اند تا بتوان اطلاعات مربوط به قرارداد‌ها و قطعات واگذار شده را در چارچوب مشخص به پایگاه داده انتقال داد. یادآوری می‌شود که منظور از استفاده از این فرآیندها، جایگزینی  روال فعلی جاری در شهرهای جدید نیست. 

  6-3-1 قیمتگذاری

پس از تصمیم گیری در خصوص فروش یک یا چند قطعه (یا واحد ساختمانی)، از یک کارشناس رسمی دادگستری دعوت به عمل آمده تا با لحاظ نمودن جمیع جهات مؤثر در قیمت یک قطعه (یا واحد ساختمانی)، قیمت روز آن را اعلام نماید. فرآیند قیمت‌گذاری روال لازم به منظور درج اطلاعات مربوط به قیمتگذاری را ارائه می‌دهد. شکل 72 گردش کار این فرآیند را نمایش می‌دهد. این فرآیند یک فرآیند تک مرحله‌ای است، یعنی اینکه پس از شروع فرآیند، در صورت ذخیره شدن اطلاعات، فرآیند به پایان می‌رسد.

شکل 72: قیمتگذاری

             6-3-1-1 تایید قیمت‌گذاری:

شروع کننده: کارشناس واگذاری

در مرحله شروع فرآیند پنجره مشخصات فرآیند نمایش داده می‌شود(شکل 73). در این پنجره می‌بایست در صفحه عملیات، قطعه یا واحدساختمانی که قیمت‌گذاری مربوط به آن است انتخاب شود. سپس اطلاعات قیمت و در انتها مشخصات کارشناس قیمت‌گذار وارد شود.

شکل 73: قیمت‌گذاری (انتخاب قطعه)

برای تعیین قطعه، می‌توانید از ابزار "افزودن از روی نقشه" و یا "جستجو" استفاده کنید. در صورت استفاده از هر یک از این ابزارها فهرست قطعات قابل انتخاب نمایش داده می‌‌شود. از این فهرست مجاز به انتخاب فقط یک قطعه هستید. قطعه انتخاب شده نباید قبلا واگذار شده باشد. پس از انتخاب قطعه، مشخصات کلی آن در فهرست موجود در بخش "قطعه" نمایش داده می‌شود.

چنانچه اطلاعات قیمت‌گذاری مربوط به یک واحد ساختمانی باشد رکورد مربوط به واحد ساختمانی را در قسمت "واحد ساختمانی" وارد کنید(شکل 74). در این حالت نیز می‌توانید از ابزارهای "افزودن از روی نقشه" و یا "جستجو"  استفاده کنید. دقت داشته باشید که واحد ساختمانی یک عارضه بر روی نقشه نیست، بلکه ممکن است با یک لایه مثل بلوک ساختمانی در ارتباط باشد. بنابر این به هنگام استفاده از ابزار "افزودن از روی نقشه" باید بر روی لایه بلوک ساختمانی مورد نظر کلیک کنید و اطلاعات واحد ساختمانی را از مجموعه روابط آن انتخاب کنید.

شکل 74: قیمت‌گذاری (انتخاب واحد ساختمانی)

چنانچه اطلاعات مربوط به واحد ساختمانی قبلا در پایگاه داده ثبت نشده باشد و امکان انتخاب آن وجود نداشته باشد، می‌توانید با استفاده از دکمه "جدید"  اطلاعات رکورد جدید را وارد کنید. با انتخاب این دکمه پنجره ای مانند شکل 75 نمایش داده می‌شود.

شکل 75: قیمت‌گذاری (تعیین یک واحد ساختمانی جدید)

در این پنجره ابتدا باید بلوک ساختمانی که واحد ساختمانی در آن واقع است را مشخص کنید. برای این کار مطمئن شوید که لایه "بلوک ساختمانی" روی نقشه روشن است. سپس با استفاده از دکمه ، بلوک ساختمانی را انتخاب کنید. بعد از انتخاب بلوک ساختمانی، باید شناسه آن در قسمت مربوطه نمایش داده شود. سپس سایر مشخصات مربوط به واحد ساختمانی را وارد کنید و در انتها دکمه "افزودن به فهرست"  را بزنید تا این اطلاعات به صورت یک سطر در پایین این پنجره افزوده شود. حال با تایید انتخاب این سطر، این اطلاعات در فهرست واحد ساختمانی پنجره فرآیند قیمت‌گذاری درج می‌شود.

پس از تعیین قطعه یا واحدساختمانی، اطلاعات قیمت‌گذاری را در بخش "قیمت‌گذاری" وارد کنید.

شکل 76: قیمت‌گذاری (ورود اطلاعات قیمت)

در قسمت "کارشناس قیمت‌گذاری" نیز باید اطلاعات شخصی مربوط به کارشناس یا کارشناسان قیمت‌گذار را مشخص کنید(شکل 77).

شکل 77: قیمت‌گذاری (تعیین کارشناس‌)

در این پنجره باید رکوردهای مربوط به کارشناس قیمت‌گذاری را از پایگاه داده انتخاب کنید و یا چنانچه این اطلاعات از قبل در پایگاه داده موجود نباشد، اطلاعات جدید را وارد کنید. برای این کار دکمه "انتخاب" را کلیک کنید تا ابزار انتخاب یا ورود اطلاعات اشخاص نمایش داده شود.

پس از تعیین کلیه اطلاعات لازم در بخش‌های مختلف (گردش‌کار، عملیات و ...) می‌توانید اطلاعات قیمت‌گذاری را در قالب این فرآیند ذخیره کنید.

  6-3-2 واگذاری

پس از تصمیم گیری در خصوص فروش یک یا چند قطعه (یا واحد) و پس از طی فرآیند قیمت‌گذاری و نیز پس از احراز شخص (یا اشخاص) واگذار شونده (روش ورود متقاضی اعم از مزایده، فراخوان و غیره در این فرآیند مهم نیست) پیشنویس قرارداد واگذاری نوشته می‌شود. سپس یک رکورد جدید قرارداد واگذاری ایجاد می‌گردد. اگر قرارداد واگذاری در خصوص تهاتر جهت تملک اراضی و یا تهاتر جهت انجام پروژه می‌باشد، قبلا باید فرآیند مربوطه (تملک اراضی و یا انجام پروژه) انجام گرفته باشد. گردش کار این فرآیند در شکل 78 نمایش داده شده است.

شکل 78: واگذاری

             6-3-2-1 شروع (تهیه پیشنویس قرارداد واگذاری):

شروع کننده: کارشناس واگذاری

با شروع این فرآیند، پنجره آغاز فرآیند واگذاری نمایش داده می‌شود(شکل 79).

شکل 79: شروع فرآیند واگذاری

در این پنجره ابتدا مشخصات قرارداد واگذاری را وارد نمایید. سپس در بخش "قطعه" (و یا "واحد") فهرست قطعات (و یا واحدهای) مربوط را مشخص کنید. در صورتی که در بخش مشخصات قرارداد واگذاری، گزینه "تهاتر"  برای "نحوه واگذاری" انتخاب شود. بخش‌های "تهاتر انجام پروژه" و "تهاتر تملک" نیز در این پنجره نمایان می‌شوند. در این این بخش‌ها می‌توانید پروژه‌ها و یا پرونده‌های تملکی که برای تهاتر استفاده می‌شوند را‌ تعیین کنید.

در بخش واگذار شوندگان با استفاده از ابزار "انتخاب"، اشخاص واگذار شونده را تعیین کنید. دقت کنید در این قسمت علاوه بر اطلاعات هر یک از اشخاص، می‌توانید "سهم"  هر یک از آن‌ها در قرارداد را مشخص کنید(شکل 80).

شکل 80: واگذاری (تعیین واگذار شوندگان)

با تایید و ذخیره فرآیند، فرآیند به مرحله بعد منتقل می‌شود.

توجه: در شروع این فرآیند، یک رکورد جدید در جدول قرارداد واگذاری ایجاد می‌شود. به منظور تفکیک این قرارداد ناتمام از سایر قراردادها تا زمانی که فرآیند در جریان است مقدار فیلد "مرحله پیگیری" آن برابر "جاری" و در انتهای فرآیند مقدار آن برابر "نهایی" قرار داده خواهد شد.

             6-3-2-2 قرارداد واگذاری منتظر اقدام متقاضی

مجری: کارشناس واگذاری

در این مرحله پیشنویس قرارداد واگذاری آماده شده است و منتظر اقدام متقاضی برای ارسال به امور مالی یا انصراف می باشد. اقدامات قابل انجام در این مرحله به شرح زیر است:

·         انصراف متقاضی در حالت ترک تشریفات:

در این حالت فرآیند بدون نیاز به عملیات خاصی و با حذف اطلاعات قرارداد واگذاری از پایگاه داده به پایان می‌رسد.

·         انصراف متقاضی، اقدام برای اخذ سپرده تضمین:

در این حالت فرآیند بدون نیاز به عملیات خاصی برای کارشناس مالی فرستاده می‌شود تا نسبت به دریافت سپرده تضمین از متقاضی اقدام شود. فرآیند به مرحله "منتظر ضبط سپرده تضمین" منتقل می‌شود.

·         تایید و ارسال برای انجام امور مالی:

در این حالت به منظور ارسال روال کار به مرحله "قرارداد واگذاری منتظر انجام امور مالی" کارشناس مربوطه در بخش عملیات، مستندات مربوط به ابلاغ واریز وجه را وارد می‌کند و با ذخیره فرآیند، آن را برای کارشناس مالی ارسال می‌کند.

 

             6-3-2-3 قرارداد واگذاری منتظر انجام امور مالی

مجری: کارشناس امور مالی

در این مرحله کلیه امور مالی مربوطه به قرارداد واگذاری به منظور عقد قرارداد انجام می‌گیرد. اقدامات قابل انجام در این مرحله به شرح زیر است:

·         باز گشت به واحد واگذاری:

در این حالت  بدون ثبت اطلاعات مالی فرآیند به مرحله "قرارداد واگذاری منتظر اقدام متقاضی" منتقل می‌شود.

·         تایید و ارسال برای انعقاد قرارداد:

در این حالت کارشناس مالی اطلاعات مربوط به اقساط و چک‌های دریافتی از متقاضی را ثبت می‌کند. با تایید انجام امور مالی، فرآیند به مرحله "منتظر انعقاد قرارداد"  منتقل خواهد شد.

به منظور وارد کردن اطلاعات اقساط ، در قسمت "اقساط" با استفاده از گزینه "افزودن قسط" می‌توانید یک قسط جدید اضافه کنید (شکل 81). در بخش "چک‌ها/فیش‌ها"ی هر قسط می‌توانید اطلاعات یک یا چند چک یا فیش را وارد نمایید.

توجه: در صورتی که مبلغ دریافتی به صورت یکجا و بدون قسطبندی از متقاضی دریافت شود، باید اطلاعات چک یا فیش‌های دریافتی را در قالب یک قسط (فرضی) وارد نمایید.

شکل 81:6-3-2-3 قرارداد واگذاری منتظر انجام امور مالی (تعیین اقساط)

 

             6-3-2-4 منتظر ضبط سپرده و کسورات

مجری: کارشناس مالی

در این مرحله بدلیل انصراف متقاضی بعد از انجام امور مالی و پیش از عقد قرارداد کسورات مربوطه و همچنین سپرده‌های لازم از متقاضی اخذ می‌شود. شکل 82 پنجره نمونه عملیات مربوط به این فرآیند را نشان می‌دهد.

شکل 82: واگذاری (ضبط سپرده و کسورات)

در این پنجره ابتدا در قسمت "اقساط پرداخت بها" می‌توان چک‌هایی که پاس نشده اند و به متقاضی عودت داده شده اند را با انتخاب دکمه  حذف کرد. سپس در قسمت "اقساط استرداد بها" اطلاعات مربوط به مبالغ یا چک‌های پرداختی به متقاضی را ثبت نمود. در بخش "تعهدات انصراف" نیز مبالغ مربوط به هزینه‌های دریافتی از متقاضی به علت انصراف، وارد می‌شود.

پس از ذخیره این مرحله از فرآیند، فرآیند به مرحله "منتظر رد قرارداد" منتقل می‌شود.

             6-3-2-5 منتظر ضبط سپرده تضمین

مجری: کارشناس مالی

در این مرحله بدلیل انصراف متقاضی بعد از مزایده، سپرده گذاشته شده ضبط می‌شود. کارشناس مربوطه در قسمت "تعهدات انصراف" اطلاعات مربوط به چک یا فیش‌های دریافتی از متقاضی را وارد می‌کند(شکل 83).

پس از ذخیره این مرحله از فرآیند، فرآیند به مرحله "منتظر رد قرارداد" منتقل می‌شود.

 

شکل 83: واگذاری (ضبط سپرده)

             6-3-2-6 منتظر انعقاد قرارداد

مجری: کارشناس واگذاری

در این مرحله متقاضی کلیه امور مالی را انجام داده است و قرارداد آماده انعقاد می باشد. اقدامات قابل انجام در این مرحله به شرح زیر است:

·         انصراف متقاضی و ارسال به امور مالی:

در این حالت  متقاضی از ادامه کار منصرف شده است. به همین دلیل فرآیند به امور مالی ارسال می‌شود تا اقدامات لازم صورت گیرد. با این کار فرآیند به مرحله "منتظر ضبط سپرده و کسورات" منتقل می‌شود.

·         تایید انعقاد قرار داد:

در این حالت  کارشناس واگذاری اطلاعات قرارداد واگذاری منعقد شده را تکمیل می‌کند. با ذخیره فرآیند، اطلاعات قرارداد واگذاری در پایگاه داده ذخیره می‌شود و فرآیند به پایان می‌رسد.

             6-3-2-7 منتظر رد قرارداد

مجری: کارشناس واگذاری

در این مرحله بدلیل انصراف متقاضی و بعد از انجام امور مالی، قرارداد واگذاری آماده رد شدن می باشد. با ذخیره اطلاعات در این مرحله مقدار فیلد "فسخ" قراردادواگذاری به صورت خودکار "انصراف پیش از انعقاد" می‌شود. و فرآیند به پایان می‌رسد.

  6-3-3 اصلاح قرارداد واگذاری

چنانچه شرکت عمران و یا مالک با دلایلی موجه نیاز به اصلاح قرارداد داشت، موضوع را به اطلاع طرف دیگر می رساند. اصلاح قرارداد می‌تواند در خصوص اصلاح بر و کف قطعه و یا هر موضوع دیگری باشد. (شایان ذکر است اصلاح قرارداد مد نظر در این فرآیند، اصلاحی است که منجر به صدور قرارداد اصلاحی شود و نه ویرایش فیلدها و ارتباطات جدول قرارداد واگذاری). گردش کار این فرآیند در شکل 84 نمایش داده شده است.

شکل 84: اصلاح قرارداد واگذاری

             6-3-3-1 شروع (تایید و ارسال):

شروع کننده: کارشناس واگذاری

با شروع این فرآیند، پنجره آغاز فرآیند اصلاح قرارداد واگذاری نمایش داده می‌شود.

شکل 85: شروع فرآیند اصلاح قرارداد واگذاری

برای شروع کار نیاز به انتخاب یک قرارداد موجود می‌باشد. پس از انتخاب قرارداد مربوط توسط ابزار "انتخاب از روی نقشه" و یا "جستجو" منتظر شوید تا اطلاعات مربوط به بخش‌های "قرارداد واگذاری اصلاحی" و "اشخاص" بارگذاری شوند. در ادامه کار اطلاعات مربوط به قرارداد واگذاری اصلاحی را وارد کنید و همچنین در صورت تغییر در واگذار شوندگان، این اطلاعات را در بخش اشخاص اصلاح کنید.

اقدامات قابل انجام در این مرحله به شرح زیر است:

·         تایید و ارسال برای اصلاح بر و کف:

در این حالت فرآیند به منظور اعمال تغییرات مورد نیاز در نقشه برای کارشناس شهرسازی ارسال می‌شود. (انتقال به مرحله: قرارداد واگذاری اصلاح شده - منتظر اصلاح بر و کف )

·         تایید و ارسال برای انجام امور مالی:

در این حالت فرآیند برای انجام امور مالی برای کارشناس مالی فرستاده می‌شود. (انتقال به مرحله:قرارداد واگذاری اصلاح شده - منتظر انجام امور مالی )

             6-3-3-2 قرارداد واگذاری اصلاح شده - منتظر اصلاح بر و کف:

مجری: کارشناس شهرسازی

درصورتیکه اصلاح نقشه قطعه واگذاری موضوع اصلاح قرارداد باشد اصلاح مورد نظر توسط واحد معماری و شهرسازی انجام می پذیرد. پس از انجام اصلاحات مورد نیاز توسط ابزارهای ویرایشی یا فرآیند ویرایش، فرآیند برای انجام ادامه کار برای کارشناس مالی ارسال می‌شود.

             6-3-3-3 قرارداد واگذاری اصلاح شده - منتظر انجام امور مالی:

مجری: کارشناس امور مالی

در این مرحله کارشناس امور مالی در صورت نیاز اطلاعات مالی مربوط به قرارداد اصلاحی جدید را وارد می‌کند.

شکل 86: اصلاح قرارداد واگذاری (انجام امور مالی)

شکل 86 نمونه صفحه مربوط به اقساط یک قرارداد واگذاری اصلاحی را نمایش می‌دهد. در این مرحله ابتدا اطلاعات مالی قرارداد بر اساس قرارداد اولیه تنظیم می‌شود و در صورت نیاز کاربر می‌تواند تغییرات لازم را در آن انجام دهد.

بعد از انجام امور مالی فرآیند ذخیره و برای ثبت اطلاعات انعقاد قرارداد جدید برای کارشناس واگذاری ارسال می‌شود.

             6-3-3-4 قرارداد واگذاری اصلاح شده منتظر انعقاد:

مجری: کارشناس واگذاری

پس از انجام امور مالی، قرارداد اصلاحی توسط مسؤلین ذیربط امضا شده و قراداد اصلاحی نهایی، شماره و تاریخ گذاری می‌شود. در این مرحله اطلاعات این قرارداد اصلاحی در پایگاه داده ثبت می‌شود. فرآیند با ذخیره این مرحله به پایان می‌رسد.

  6-3-4 صدور قرارداد المثنی

خریدار در صورت مفقود نمودن قرارداد پس از اعطای تعهد رسمی درخواستی نسبت به صدور قرارداد المثنی به دبیرخانه شرکت عمران تقدیم می نماید. پس از ثبت درخواست مالک مدارک لازم شامل تعهد رسمی، همچنین آگهی روزنامه و استعلامات مورد نیاز از واحدهای ذیربط (شامل واحدهای درون و برون سازمانی نظیر بانک‌ها ) از متقاضی دریافت می‌شود. در صورت تکمیل مدارک موافقت و شرایط صدور قرارداد المثنی به شخص ابلاغ می‌شود. گردش کار مربوط به فرآیند صدور قرارداد المثنی درون این سامانه در شکل 87 نمایش داده شده است.

 

شکل 87: صدور قرارداد المثنی

             6-3-4-1 شروع (تهیه پیشنویس قرارداد المثنی و ارسال برای امور مالی):

شروع کننده: کارشناس واگذاری

با شروع این فرآیند، پنجره ای مانند شکل 88 نمایش داده می‌شود.

شکل 88: شروع فرآیند صدور قرارداد المثنی

برای شروع کار نیاز به انتخاب قرارداد اولیه از پایگاه داده می‌باشد. پس از انتخاب قرارداد اولیه  توسط ابزار "انتخاب از روی نقشه" و یا "جستجو" منتظر شوید تا اطلاعات مربوط به بخش "قرارداد واگذاری المثنی" بارگذاری شود. با ذخیره این فرآیند اطلاعات مربوط به قرارداد جدید در پایگاه داده ثبت می‌شود و روال فرآیند به منظور انجام امور مالی برای کارشناس مالی ارسال می‌شود.

             6-3-4-2 قرارداد واگذاری المثنی - منتظر انجام امور مالی:

مجری: کارشناس امور مالی

در این مرحله کارشناس امور مالی اطلاعات مربوط به دریافت هزینه صدور المثنی را وارد می‌کند.

 

شکل 89: صدور قرارداد المثنی (امور مالی)

پس از ثبت اطلاعات هزینه المثنی و ذخیره فرآیند. فرآیند برای تایید و تکمیل صدور قرارداد المثنی برای کارشناس واگذاری ارسال می‌شود.

             6-3-4-3 قرارداد واگذاری المثنی – منتظر تایید نهایی:

مجری: کارشناس واگذاری

پس از انجام امور مالی، در این مرحله اطلاعات قرارداد واگذاری المثنی در پایگاه داده ثبت می‌شود. فرآیند با ذخیره این مرحله به پایان می‌رسد.

  6-3-5 تغییر مالکیت

در صورتی که مالک تصمیم به تغییر مالکیت به شخص دیگر داشته باشد باید درخواست کتبی خود را طی فرم درخواست تسلیم دبیرخانه نموده و از ثبت آن اطمینان حاصل نماید. پس از ثبت درخواست کتبی متقاضی در دبیرخانه، هویت و مالکیت و موافقت اصولی (برای کاربری‌های خاص نظیر درمانی و آموزشی) و سایر شرایط وی در واحد واگذاری مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید، هزینه انتقال و سایر شرایط به وی ابلاغ می‌شود.

گردش کار مربوط به فرآیند ثبت تغییر مالکیت درون این سامانه در شکل 90 نمایش داده شده است.

 

شکل 90: قرارداد مالکیت

             6-3-5-1 شروع (تهیه پیشنویس قرارداد انتقالی و ارسال به امور مالی):

شروع کننده: کارشناس واگذاری

با شروع این فرآیند، پنجره ای مانند شکل 91 نمایش داده می‌شود.

شکل 91: شروع فرآیند تغییر مالکیت

برای شروع کار نیاز به انتخاب قرارداد اولیه از پایگاه داده می‌باشد. پس از انتخاب قرارداد اولیه توسط ابزار "انتخاب از روی نقشه" و یا "جستجو" منتظر شوید تا اطلاعات مربوط به بخش "انتقال دهندگان" بارگذاری شود. سپس فهرست اشخاص در بخش "انتقال گیرندگان" را تکمیل کنید. با ذخیره این مرحله از فرآیند اطلاعات مربوط به قرارداد جدید در پایگاه داده ثبت می‌شود و روال فرآیند برای انجام امور مالی برای کارشناس مالی ارسال می‌شود.

             6-3-5-2 قرارداد واگذاری انتقالی-منتظر انجام امور مالی

مجری: کارشناس امور مالی

در این مرحله کارشناس امور مالی اطلاعات مربوط به تسویه قرارداد اولیه و همچنین اقساط پرداخت قرارداد انتقالی و هزینه انتقال را در پایگاه داده ثبت می‌کند. شکل 92 نمونه پنجره این فرآیند را نمایش می‌دهد.

شکل 92: تغییر مالکیت (امور مالی)

در این پنجره ابتدا در قسمت "اقساط پرداخت بهای قرارداد اولیه" می‌توان چک‌هایی را که پاس نشده اند و به متقاضی عودت داده شده اند با انتخاب دکمه  حذف کرد. سپس در قسمت "اقساط استرداد بهای قرارداد اولیه" اطلاعات مربوط به مبالغ یا چک‌های پرداختی به متقاضی را ثبت نمود. در بخش "اقساط پرداخت قرارداد انتقالی" فهرست اقساط و چک‌های مربوط به قرارداد جدید وارد می‌شود و در بخش "هزینه انتقال" نیز مبالغ مربوط به هزینه‌های دریافتی وارد می‌شود.

             6-3-5-3 قرارداد واگذاری انتقالی-منتظر تایید نهایی

مجری: کارشناس واگذاری

پس از انجام امور مالی، در این مرحله اطلاعات قرارداد واگذاری انتقالی در پایگاه داده ثبت می‌شود. فرآیند با ذخیره این مرحله به پایان می‌رسد.

 

  6-3-6 فسخ قرارداد واگذاری

پس از تقاضای فسخ قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد و موافقت طرف مقابل و طی بروکراسی لازم، واحد واگذاری نسبت به فسخ قرارداد واگذاری اقدام می‌نماید و پس از ضبط و ابطال قرارداد واگذاری واگذار شونده جهت انجام امور مالی و تسویه حساب به واحد مالی هدایت می شود. گردش کار فرآیند فسخ قرارداد واگذاری برای ثبت در پایگاه داده اطلاعات مکانی در شکل 93 نمایش داده شده است.

شکل 93: فسخ قرارداد واگذاری

             6-3-6-1 شروع (فسخ قرارداد واگذاری و ارسال به امور مالی):

شروع کننده: کارشناس واگذاری

با شروع این فرآیند، پنجره ای مانند شکل 94 نمایش داده می‌شود.

شکل 94: شروع فسخ قرارداد واگذاری

برای شروع کار نیاز به انتخاب قرارداد واگذاری از پایگاه داده می‌باشد. برای انتخاب قرارداد می‌توانید از ابزار "انتخاب از روی نقشه" و یا "جستجو"  استفاده کنید. پس از انتخاب قرارداد اطلاعات لازم مانند شماره درخواست فسخ و تاریخ فسخ را وارد کنید. با ذخیره این مرحله از فرآیند اطلاعات مربوط در پایگاه داده ثبت می‌شود و روال فرآیند برای انجام امور مالی ارسال می‌شود.

             6-3-6-2 قرارداد واگذاری فسخ شده - منتظر انجام امور مالی

مجری: کارشناس امور مالی

در این مرحله کارشناس امور مالی اطلاعات مربوط به تسویه قرارداد فسخ شده را در پایگاه داده ثبت می‌کند. شکل 95 نمونه پنجره این فرآیند را نمایش می‌دهد.

شکل 95: فسخ قرارداد واگذاری (امور مالی)

در این پنجره ابتدا در قسمت "اقساط پرداخت بها" می‌توان چک‌هایی را که پاس نشده اند و به متقاضی عودت داده شده اند با انتخاب دکمه  حذف کرد. سپس در قسمت "اقساط استرداد بها" اطلاعات مربوط به مبالغ یا چک‌های پرداختی به متقاضی را ثبت نمود.

با ثبت اطلاعات مالی، این فرآیند به پایان می‌رسد.

 

 

6-4 فرآیندهای املاک

  6-4-1 انتقال سند

پس از تکمیل ساخت و ساز، خریدار اقدام به درخواست انتقال سند به نام خود می‌نماید و مدارک لازم اعم از درخواست و پایانکار را به واحد املاک ارائه می نماید .کارشناس املاک از فرآیند انتقال سند به منظور ثبت اطلاعات مربوط در پایگاه داده مکانی استفاده می‌کند. گردش کلی این فرآیند در شکل 96 نمایش داده شده است.

شکل 96: انتقال سند

             6-4-1-1 شروع (قبول درخواست انتقال سند):

شروع کننده: کارشناس املاک

در شروع این فرآیند پنجره‌ای مانند شکل 97 نمایش داده می‌شود.

 

شکل 97: شروع فرآیند انتقال سند (قبول درخواست انتقال سند)

در این پنجره ابتدا در بخش "تعیین قطعه" قطعه مورد نظر را مشخص کنید. برای این‌کار از ابزار "افزودن از روی نقشه" و یا "جستجو" استفاده کنید. سپس مالک یا مالکین را در بخش "مالک" توسط ابزار انتخاب شخص معرفی نمایید. در قسمت "سایر اطلاعات"  شماره پایانکار را وارد نمایید. با ذخیره این مرحله، فرآیند به منظور بررسی مالکیت برای کارشناس واگذاری ارسال می‌شود.

             6-4-1-2 منتظر بررسی مالکیت:

مجری: کارشناس واگذاری

در این مرحله می‌توان اقدامات زیر را در مورد این فرآیند انجام داد:

·         رد و ارسال به کارشناس املاک برای اطلاع به متقاضی:

در صورتی که مالکیت قطعه مورد نظر به تایید کارشناس امور واگذاری نرسد، فرآیند به منظور اطلاع به متقاضی برای کارشناس املاک ارسال می‌شود.

·         تایید و ارسال برای بررسی حدود قطعه:

در صورتی که مالکیت قطعه مورد نظر به تایید کارشناس امور واگذاری برسد، می تواند با انتخاب این اقدام، قرارداد واگذاری معتبر مربوط به قطعه مورد نظر را مشخص کند و فرآیند را ذخیره کند(شکل 98).

شکل 98: انتقال سند (تایید مالکیت و ارسال برای بررسی حدود قطعه)

در این حالت فهرست قراردادهای واگذری مربوط به قطعه مورد نظر در بخش "قرارداد واگذاری" نمایش داده می‌شود و کاربر باید با انتخاب یک قرارداد واگذاری معتبر، صحت مالکیت متقاضی انتقال سند را تایید کند. پس از ذخیره این مرحله، فرآیند به منظور بررسی صحت حدود قطعه برای کارشناس نقشه بردار ارسال می‌شود.

             6-4-1-3 اطلاع رسانی به متقاضی:

مجری: کارشناس املاک

در صورتی که فرآیند به این مرحله برسد به معنی اینست که به دلیلی امکان انتقال سند به نام متقاضی وجود ندارد. در این مرحله موضوع به اطلاع متقاضی می‌رسد و فرآیند به پایان می‌رسد.

             6-4-1-4 منتظر بررسی حدود قطعه:

مجری: کارشناس نقشه بردار

در این مرحله می‌توان اقدامات زیر را در مورد این فرآیند انجام داد:

·         رد و ارسال به کارشناس املاک برای اطلاع به متقاضی:

در صورتی که صحت حدوده قطعه مورد نظر به تایید کارشناس نقشه بردار نرسد، فرآیند به منظور اطلاع به متقاضی برای کارشناس املاک ارسال می‌شود.

·         تایید و ارسال برای بررسی پایانکار و حدود قطعه:

در صورتی که حدود قطعه مورد نظر به تایید کارشناس نقشه بردار برسد، می تواند با انتخاب این اقدام، مختصات نقاط برداشت حدود قطعه را مشخص و فرآیند را ذخیره کند (شکل 99).

شکل 99: انتقال سند (تایید و ارسال برای بررسی پایانکار و حدود قطعه)

در این حالت در قسمت "نقاط برداشت شده" با استفاده از دکمه "جدید" می‌توانید مختصات نقاط برداشت شده را وارد کنید. با انتخاب این دکمه پنجره‌ای مانند شکل 100 نمایش داده می‌شود.

شکل 100: معرفی نقاط برداشت نقشه برداری

در این پنجره می‌توانید مختصات هر نقطه را وارد کنید و دکمه "افزودن به فهرست" را کلیک کنید. علاوه بر این می‌توانید مختصات مورد نظر را با کلیک بر روی لینک "ترسیم" توسط ابزار ویرایش شکل هندسی معرفی نمایید. پس از مشخص کردن نقاط با تایید این پنجره، فهرست نقاط معرفی شده به پنجره مشخصات فرآیند افزوده می‌شود.

با ذخیره و تایید محدوده قطعه، فرآیند به منظور بررسی پایانکار برای کارشناس معماری و شهرسازی ارسال می‌شود.

             6-4-1-5 منتظر بررسی پایانکار و حدود قطعه:

مجری: کارشناس معماری شهرسازی

در این مرحله می‌توان اقدامات زیر را در مورد این فرآیند انجام داد:

·         رد و ارسال به کارشناس املاک برای اطلاع به متقاضی:

در صورتی که صحت پایانکار و حدوده قطعه مورد نظر به تایید کارشناس معماری شهرسازی نرسد، فرآیند به منظور اطلاع به متقاضی برای کارشناس املاک ارسال می‌شود.

·         تایید و ارسال برای انجام امور مالی:

در صورتی که حدود قطعه و پایانکار مورد نظر به تایید کارشناس معماری شهرسازی برسد، می تواند با انتخاب این اقدام،  اطلاعات وضعیت ساخت را ویرایش نماید. و در صورتی که اطلاعات پایانکار از قبل در پایگاه داده موجود نباشد، این اطلاعات را وارد نماید (شکل 101).

 

شکل 101: انتقال سند (بررسی پایانکار و حدود قطعه)

در این مرحله علاوه بر اطلاعات وضعیت ساخت و پایانکار، در بخش "مامور بازدید پایانکار" اطلاعات مامور را با استفاده از ابزار انتخاب شخص مشخص کنید. پس از ذخیره فرآیند، روال کار برای کارشناس امور مالی ارسال می‌شود.

             6-4-1-6 منتظر انجام امور مالی:

مجری: کارشناس مالی

در این مرحله می‌توان اقدامات زیر را در مورد این فرآیند انجام داد:

·         رد و ارسال به کارشناس املاک برای اطلاع به متقاضی:

در صورتی که انجام امور مالی به تایید کارشناس مالی نرسد، فرآیند به منظور اطلاع به متقاضی برای کارشناس املاک ارسال می‌شود.

·         تایید و ارسال برای انتقال سند:

در صورتی که کلیه امور مالی مربوط به بدهی‌های قطعه مورد نظر به تایید امور مالی برسد، می تواند با انتخاب این اقدام،  اطلاعات مالی مربوطه را وارد نماید (شکل 102).

 

شکل 102: انتقال سند (انجام امور مالی)

در این مرحله ابتدا منتظر شوید تا اطلاعات مربوطه از پایگاه داده استخراج شود. سپس در صورت نیاز در بخش‌ "اقساط پرداخت بها" اطلاعات مربوط به اقساط پرداخت بهای قطعه را ویرایش نمایید و همچنین اطلاعات مربوط به هزینه های انتقال قرارداد واگذاری، اجاره واگذاری و صدور المثنی را نیز در صورت لزوم مشخص کنید. با ذخیره این مرحله از فرآیند، اطلاعات در پایگاه داده ثبت می‌شود و فرآیند برای انجام ادامه اقدامات لازم برای کارشناس املاک ارسال می‌شود. 

             6-4-1-7 منتظر انتقال سند:

مجری: کارشناس املاک

در این مرحله مشخصات سند ثبتی صادره در پایگاه داده ذخیره می‌شود. پنجره مشخصات فرآیند در این مرحله مانند شکل 103 می‌باشد.

شکل 103: انتقال سند (تایید انتقال سند)

 در این پنجره ابتدا مشخصات سند ثبتی را وارد نمایید. در قسمت "مالک" مشخصات مالک به منظور کنترل صحت اطلاعات نمایش داده می‌شود. پس از ذخیره این مرحله، فرآیند انتقال سند به پایان می‌رسد.

  6-4-2 ترهین

هدف از این فرآیند در رهن بانک گذاردن بخشی از سند مادر قطعه واگذار شده است. با توجه به اینکه هنوز واگذار شونده، سندی از قطعه خود ندارد می‌تواند در صورت نیاز به وام، بخش مربوط به قطعه خود را از سند مادر در رهن بانک بگذارد. در اینصورت واگذار شونده از بانک درخواست وام می‌نماید. درصورتیکه از بانک موافقت‌نامه دریافت نماید، درخواست خود را به همراه موافقت‌نامه بانک به واحد املاک تقدیم می‌نماید. در اینصورت کارشناس املاک فرآیند ترهین را با قبول درخواست متقاضی شروع می‌نماید. شکل 104 گردش کار این فرآیند را نمایش می‌دهد.

شکل 104: ترهین

             6-4-2-1 شروع (قبول درخواست ترهین و ارسال برای بررسی مالکیت):

شروع کننده: کارشناس املاک

در شروع این فرآیند پنجره‌ای مانند شکل 105 نمایش داده می‌شود.

شکل 105: شروع فرآیند ترهین

در این پنجره ابتدا در بخش "قطعه" قطعه مورد نظر را مشخص کنید. برای این‌کار از ابز??ر "افزودن از روی نقشه" و یا "جستجو" استفاده کنید. سپس در بخش "وام" مشخصات وام را وارد کنید. در صورت در اختیار داشتن تصویر نامه بانک، می‌توانید آنرا در بخش پیوست‌ها به فرآیند پیوست نمایید. با ذخیره این مرحله، فرآیند به منظور بررسی مالکیت برای کارشناس واگذاری ارسال می‌شود.

             6-4-2-2 منتظر بررسی مالکیت:

مجری: کارشناس واگذاری

در این مرحله می‌توان اقدامات زیر را در مورد این فرآیند انجام داد:

·         رد مالکیت:

در صورتی که مالکیت قطعه مورد نظر به تایید کارشناس امور واگذاری نرسد، فرآیند به منظور حذف اطلاعات وام  و پایان فرآیند برای کارشناس املاک ارسال می‌شود.

·         تایید مالکیت و ارسال برای بررسی حدود:

در صورتی که مالکیت قطعه مورد نظر به تایید کارشناس امور واگذاری برسد، می تواند با انتخاب این اقدام، قرارداد واگذاری معتبر مربوط به قطعه مورد نظر را مشخص کند و فرآیند را ذخیره کند(شکل 106).

شکل 106: ترهین (تایید مالکیت و ارسال برای بررسی حدود)

در این حالت فهرست قراردادهای واگذری مربوط به قطعه مورد نظر در بخش "قرارداد واگذاری" نمایش داده می‌شود و کاربر باید با انتخاب یک قرارداد واگذاری معتبر، صحت مالکیت متقاضی وام را تایید کند. پس از ذخیره این مرحله، فرآیند به منظور بررسی صحت حدود قطعه برای کارشناس نقشه بردار ارسال می‌شود.

             6-4-2-3 حذف اطلاعات وام:

مجری: کارشناس املاک

در صورتی که فرآیند به این مرحله برسد به معنی اینست که به دلیلی امکان ادامه فرآیند  وجود ندارد. در این مرحله اطلاعات وام از پایگاه داده حذف می‌شود و فرآیند به پایان می‌رسد.

             6-4-2-4 منتظر بررسی حدود قطعه:

مجری: کارشناس نقشه بردار

در این مرحله می‌توان اقدامات زیر را در مورد این فرآیند انجام داد:

·         رد بررسی حدود قطعه:

در صورتی که صحت حدوده قطعه مورد نظر به تایید کارشناس نقشه بردار نرسد، فرآیند به منظور حذف اطلاعات وام  و پایان فرآیند برای کارشناس املاک ارسال می‌شود.

·         تایید حدود قطعه و ارسال برای مالی:

در صورتی که حدود قطعه مورد نظر به تایید کارشناس نقشه بردار برسد، می تواند با انتخاب این اقدام، مختصات نقاط برداشت حدود قطعه را مشخص و فرآیند را ذخیره کند (شکل 107).

شکل 107: ترهین (تایید حدود قطعه و ارسال برای مالی)

در این حالت در قسمت "نقاط برداشت شده" با استفاده از دکمه "جدید" می‌توانید مختصات نقاط برداشت شده را وارد کنید. با انتخاب این دکمه پنجره‌ای مانند شکل 100 نمایش داده می‌شود که می‌توانید مختصات نقاط برداشت شده را توسط آن وارد کنید.

با ذخیره و تایید محدوده قطعه، فرآیند به منظور انجام امور مالی برای کارشناس مالی ارسال می‌شود.

             6-4-2-5 منتظر انجام امور مالی:

مجری: کارشناس مالی

در این مرحله می‌توان اقدامات زیر را در مورد این فرآیند انجام داد:

·         رد ترهین و ارسال برای حذف اطلاعات وام:

در صورتی که وظعیت مالی به تایید کارشناس مالی نرسد، فرآیند به منظور حذف اطلاعات وام  و پایان فرآیند برای کارشناس املاک ارسال می‌شود.

·         تایید مالی و ارسال برای تکمیل فرآیند ترهین:

در صورتی که وضعیت مالی مربوط به قطعه مورد نظر به تایید امور مالی برسد، فرآیند به منظور تکمیل فرآیند ترهین برای کارشناس املاک ارسال می‌شود.

 

             6-4-2-6 منتظر تکمیل فرآیند ترهین:

مجری: کارشناس املاک

در این مرحله مشخصات وام و سند ثبتی رهن گذاشته شده در پایگاه داده ذخیره می‌شود. پنجره مشخصات فرآیند در این مرحله مانند شکل 108 می‌باشد.

شکل 108: ترهین (تایید و تکمیل فرآیند ترهین)

 در این پنجره ابتدا مشخصات وام را تکمیل کنید و سپس در قسمت "سند ثبتی" با استفاده از ابزار "افزودن از روی نقشه" و یا "جستجو" رکورد مربوط به سند ثبتی رهن گذاشته شده معرفی نمایید. پس از ذخیره این مرحله، فرآیند ترهین به پایان می‌رسد.

  6-4-3 تفکیک عرصه

به منظور تهیه صورتمجلس تفکیکی قطعات طرح تفصیلی واحد املاک نقشه‌های تفکیکی ناشی از تطبیق پلاکهای ثبتی و قطعات را با هماهنگی واحد معماری و شهرسازی تهیه نموده و به همراه استعلام تفکیک دفترخانه به شهرداری ارسال می‌نماید (درصورت استقرار شهرداری در شهرجدید) و پس از تایید شهرداری نتایج به اداره ثبت ارسال می‌گردد. اداره ثبت پس از بازدید از محل، صورتمجلس تفکیکی مربوط به پلاک های جدید را تهیه می‌نماید. گردش کار فرآیند تفکیک پلاک ثبتی در شکل 109 نمایش داده شده است.

شکل 109: تفکیک

             6-4-3-1 تفکیک پلاک یا پلاک های فرعی:

شروع کننده: کارشناس املاک

با شروع این فرآیند تک مرحله‌ای پنجره‌ای مانند شکل 110 نمایش داده می‌شود.

شکل 110: فرآیند تفکیک عرصه (تایید تفکیک پلاک‌های ثبتی)

در این پنجره ابتدا در قسمت "پلاک فرعی مادر" با استفاده از ابزار "افزودن از روی نقشه" و یا "جستجو" پلاک فرعی مادر را معرفی نمایید. پس از انتخاب رکورد مربوط به پلاک فرعی، محدوده پلاک بر روی نقشه انتخاب می‌شود. به منظور تعیین پلاک یا پلاک‌های تفکیکی در بخش "پلاک‌های فرعی تفکیکی" از ابزار  استفاده کنید. پس از کلیک این ابزار پنجره‌ای مانند شکل 111 نمایش داده می‌شود.

شکل 111: فرآیند تفکیک (معرفی پلاک فرعی جدید)

در این پنجره ابتدا با کلیک لینک ترسیم محدوده پلاک تفکیکی را با استفاده از ابزار ویرایش اطلاعات هندسی ترسیم یا انتخاب نمایید. سپس سایر مشخصات مربوط به پلاک فرعی را وارد کنید و در انتها دکمه "افزودن به فهرست"  را بزنید تا این اطلاعات به صورت یک سطر در پایین این پنجره افزوده شود. حال با تایید انتخاب این سطر، این اطلاعات در فهرست پلاک‌های فرعی تفکیکی پنجره فرآیند درج می‌شود.

پس از تعیین پلاک یا پلاک‌های تفکیکی، با ذخیره فرآیند، محدوده پلاک‌های تفکیکی از محدوده پلاک مادر کم می‌شوند و به عنوان اطلاعات جدید در پایگاه داده ثبت می‌شوند.

  6-4-4 تجمیع

در اثر وقوع دو یا چند پلاک ثبتی در یک قطعه طرح تفصیلی ممکن است واحد املاک نقشه های تجمیعی را با هماهنگی واحد معماری و شهرسازی تهیه نموده و به همراه استعلام تجمیع دفترخانه به شهرداری ارسال می‌نماید (درصورت استقرار شهرداری در شهرجدید) و پس از تایید شهرداری نتایج به اداره ثبت ارسال می‌گردد. اداره ثبت پس از بازدید از محل صورتمجلس تجمیعی در خصوص پلاک جدید تهیه می‌نماید. گردش کار فرآیند تجمیع به منظور ثبت نتایج تجمیع در پایگاه داده مکانی در شکل 112شکل 109 نمایش داده شده است.

 

شکل 112: تجمیع

             6-4-4-1 تجمیع پلاک های فرعی:

شروع کننده: کارشناس املاک

با شروع این فرآیند تک مرحله‌ای پنجره‌ای مانند شکل 113 نمایش داده می‌شود.

شکل 113: فرآیند تجمیع (تایید نجمیع پلاک های ثبتی)

در این پنجره ابتدا در قسمت "پلاک های فرعی تجمیع شونده " با استفاده از ابزار "افزودن از روی نقشه" و یا "جستجو" پلاک‌های فرعی تجمیع شونده را انتخاب کنید. پس از انتخاب پلاک های تجمیع شونده، مشخصات پلاک فرعی تجمیعی را تکمیل نمایید. با ذخیره این فرآیند محدوده پلاک‌های تجمیع شونده با یکدیگر تلفیق شده و در قالب محدوده پلاک تجمیعی جدید در پایگاه داده ذخیره می‌شود.

  6-4-5 اصلاح حدود

ممکن است حدود (ابعاد یا مجاورین) یک زمین (پلاک فرعی یا قطعه) در یک سند با وضع موجود آن متفاوت باشد. در چنین مواردی واحد املاک از اداره ثبت درخواست اصلاح سند می‌نماید. اداره ثبت پس از استعلام نقشه‌های اصلاحی (تهیه شده توسط معماری و شهرسازی) از شهرداری نسبت به صدور سند اصلاحی اقدام می‌نماید. البته در بیشتر موارد اصلاح سند به صورت توضیح در سند موجود انجام می‌پذیرد (یعنی سند جدیدی صادر نمی‌شود). گردش کار فرآیند اصلاح حدود به منظور ثبت تغییرات سند و پلاک یا قطعه در شکل 114 نمایش داده شده است.

 

شکل 114: اصلاح حدود

             6-4-5-1 تایید اصلاح حدود  و ارسال برای بروزرسانی نقشه‌ها:

شروع کننده: کارشناس املاک

با شروع این فرآیند پنجره‌ای مانند شکل 115شکل 113 نمایش داده می‌شود.

 

 

شکل 115: تایید اصلاح حدود و ارسال برای بروزرسانی نقشه ها

در این پنجره ابتدا توسط ابزار "جستجو" و یا "افزودن از روی نقشه" سند ثبتی مورد نظر را معرفی نمایید. چنانچه اصلاح سند منجر به ثبت سند اصلاحی جدیدی شده است گزینه "ایجاد سند اصلاحی جدید" را انتخاب نمایید و اطلاعات سند ثبتی اصلاحی را وارد کنید. در غیر این صورت توضیحات مربوط به سند ثبتی اولیه را تکمیل نمایید. چنانچه سند ثبتی اولیه مربوط به یک پلاک فرعی باشد، قسمت مربوط به پلاک فرعی نمایش داده می‌شود و شما می‌توانید شکل هندسی و مساحت پلاک فرعی را ویرایش نمایید. اگر سند مربوط به یک قطعه باشد، مشخصات قطعه در بخش "قطعه" نمایش داده می‌شود. پس از ذخیره این مرحله، فرآیند برای کارشناس معماری شهرسازی ارسال می‌شود تا تغییرات لازم در نقشه‌ها را اعمال کند.

             6-4-5-2 تایید بروزرسانی نقشه ها:

مجری: کارشناس معماری شهرسازی

پس از اعمال اصلاحات در یک سند ثبتی، کارشناس معماری شهرسازی باید با بررسی موقعیت پلاک یا قطعه مورد نظر، اصلاحات لازم در نقشه‌های شهری را اعمال کند و با تایید این مرحله از فرآیند، برروزرسانی نقشه‌ها را به اطلاع کارشناس معماری شهرسازی برساند.

  6-4-6 تملک اراضی

با توجه به محل اجرای پروژه های شرکت عمران و نیز با توجه به لایه‌های اراضی موات، مستثنیات، سایر اراضی، آراء کمیسیونها، ملک خاص، پلاک اصلی، پلاک فرعی، زمین دعوی، له، علیه، پرونده حقوقی، نظریه کارشناسی، رأی، پرونده تملک و سند ثبتی موقعیت مورد نظر جهت انجام فرآیند تملک اراضی مشخص می‌شود. با استعلام از اداره ثبت، نظر به اینکه محدوده مورد نظر پلاک ثبتی باشد و یا سابقه ثبتی نداشته باشد با توجه به قانون نحوه خرید و تملک اراضی توسط دستگاههای اجرایی، فرآیند تملک اراضی آغاز می‌گردد. در این مرحله مالک شناسایی و موضوع خرید زمین به وی اعلام می‌شود و در صورت موافقت وی به انجام معامله پرونده تملک تشکیل می‌گردد. در این مرحله مشخصات مالک و نقشه دقیق ملک مشخص می‌شود. در صورت موافقت هیأت مدیره ملک مورد نظر کارشناسی می‌شود. پس از انجام کارشناسی، مبلغ ناخالص مورد معامله و نیز مبلغ کسورات قانونی انجام معامله، به منظور انجام امور مالی (در مرحله بعد) مشخص می‌گردد. گردش کار فرآیند تملک اراضی به منظور ثبت اطلاعات مورد نیاز در پایگاه داده مکانی شهرهای جدید در شکل 116 نمایش داده شده است.

شکل 116: تملک اراضی

             6-4-6-1 شروع (انتخاب اراضی و تشکیل پرونده):

شروع کننده: کارشناس املاک

در شروع این فرآیند پنجره‌ای مانند نمایش شکل 117 داده می‌شود.

شکل 117: تملک اراضی (تایید انتخاب اراضی و تشکیل پرونده)

در این پنجره ابتدا اطلاعات پرونده تملک را در بخش "تملک" وارد کنید. در صورتی که نوع ملک "پلاک فرعی" باشد، باید در قسمت "پلاک فرعی" پلاک مورد نظر را انتخاب کنید و در صورتی که نوع ملک "ملک خاص" باشد باید در قسمت "ملک خاص" محدوده ملک خاص را مشخص کنید.

برای تعیین پلاک فرعی می‌توانید توسط ابزار‌های "جستجو" و یا "افزودن از روی نقشه" پلاک مورد نظر را انتخاب کنید. در صورتی که پلاک مورد نظر در پایگاه داده موجود نباشد، می‌توانید توسط ابزار "جدید"، یک پلاک جدید ایجاد کنید. در این صورت پنجره‌ای مانند شکل زیر نمایش داده می‌شود.

شکل